Statsforvalteren med forslag til løsning for Nord Gondol i Vefsn

Statsforvalteren i Nordland har gjort nye vurderinger i saken om etablering av Nord Gondol i Vefsn kommune. Dersom kommunen ser positivt på løsningsforslagene kan Statsforvalteren trekke sin innsigelse.

Publisert 16.05.2023

Statsforvalteren i Nordland fremmet 30. august i fjor innsigelse til detaljreguleringsplanen for Nord Gondol i Vefsn kommune.

I planen var det blant annet lagt til rette for å etablere overnatting og restaurant i tilknytning til gondolens toppstasjon på Øyfjellet. Statsforvalteren mente det var usikkerhet knyttet til om etableringene kunne komme i konflikt med reindriftsnæringa (og beitenæringa) i området.

Under meklingsmøtet 16. mars i år ble Statsforvalteren og Vefsn kommune enige om avvente konklusjonen til NVE hadde godkjent avbøtende tiltak for Øyfjellet vindkraftverk.

NVE har i ettertid godkjent Øyfjellet Winds plan for avbøtende tiltak og det er dermed avklart hvilke arealer som inngår i planen for disse tiltakene. Arealene berører ikke området mellom vindkraftverket og Stortuva.

Statsforvalteren kommer nå med forslag som kan løse innsigelsen. Løsningsforslaget innebærer blant annet at kommunen opprettholder sitt forslag om å ta adkomstveien til toppstasjonen ut av planen. Kommunen bes også om å invitere Bondelaget, Bonde- og småbrukarlaget og Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt til å bidra med innspill til informasjonsskilt om reindrift og annen beitebruk.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Kontaktpersoner