Ny håndbok om flytting av jordmasser

Mindre enn 1,5 % av det totale arealet i Nordland er jordbruksareal i drift.  Det er derfor svært viktig å unngå, eller i det minste begrense, nedbygging av dyrka jord.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 04.01.2019

Hvis jordbruksarealer må brukes til andre samfunnsbehov enn matproduksjon er det viktig at jordressursene blir tatt vare på. Det kan være gjennom å lage nytt jordbruksareal eller ved å forbedre annet areal.

Norsk landbruksrådgivning har, i samarbeid med NIBIO, laget en håndbok som tar for seg de faglige sidene ved en bærekraftig disponering av overskuddsmasser og flytting av matjord. Formålet med håndboka er å vise hvordan man best kan bruke udyrka overskuddsmasser til nydyrking eller forbedring av eksisterende jordbruksareal, med et spesielt fokus på myrjord. Det er også vist ulike framgangsmåter for å flytte matjord uten at kvaliteten blir forringet, og framgangsmåter ved midlertidige tiltak på dyrka mark.

Håndboka er hovedsakelig rettet mot bønder og entreprenører som arbeider med overskuddsmasser og flytting av jord.  Også rådgivere og saksbehandlere vil ha nytte av håndboka i sitt arbeid.

I tillegg har prosjektet også laget forslag til standard avtaler ved midlertidig inngrep på dyrka mark, for jordtipp og mottaksseddel for jordlass. Det er også laget en praktisk veileder. 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.