Jordbruk

Oppdatert 02.01.2023

Jordbruk omfatter dyrking av planter og husdyrhold. Jordbruksarealet i Norge utgjør omtrent tre prosent av landarealet, og det er store variasjoner mellom fylkene.

Statsforvalteren skal bidra til at jordbrukspolitikken blir realisert

Statsforvalteren skal bidra til at den nasjonale jordbrukspolitikken blir gjennomført ved hjelp av informasjon, forvaltning av virkemidler og lokalt tilpassede tiltak. Statsforvalterens oppgaver innen jordbruk er i hovedsak knyttet til forvaltning av tilskudds- og erstatningsordninger. Statsforvalteren er også klageinstans for søknader om løyve til nydyrking og planering, samt for kommunale vedtak som gjelder husdyrgjødsel og forurensning. 

Statsforvalteren gir råd og informerer om virkemiddelbruk overfor kommunene, landbruksrådgivningen og næringsutøvere innen jord- og hagebruk. Statsforvalteren skal fungere som initiativtaker og pådriver for verdiskapning og utvikling innen sektoren. 

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 28.03.2014

Invitasjon til fagsamlinger med tema drenering


Publisert 17.03.2014

Våronnavisa 2014

Våronnavisa 2014 ferdig og sendt ut til landbruksforetak i Nord-Norge.  Avisa inneholder mye nyttig informasjon og fagstoff om landbruket. Årets utgave er den 17. i rekken.


Publisert 06.03.2014

Fykesmannens forventinger til kommunens forvaltning på landbruks- og reindriftsområdet

I dag får kommunene i Nordland brev med våre forventinger i 2014.


Publisert 20.01.2014

Oversikt over bruken av dreneringstilskudd 2013

Kommunene i Nordland innvilget søknader om dreneringstiltak for i overkant av kr 3 mill. i 2013.


Publisert 05.07.2013

Søk om tilskudd til drenering av jordbruksjord

Det kan nå søkes til kommunen om tilskudd til drenering av jordbruksjord. Forskrift og søknadskjema for den nye tilskuddordningen er klar.


Publisert 16.05.2013

4 millioner fordelt til kommunene

I jordbruksoppgjøret  2012 ble det avsatt 100 millioner kroner til ny tilskuddsordning for drenering. Nordland har fått tildelt 4 millioner av denne potten. Fylkesmannen har nå gjort en kommunevis fordeling av tilskuddsmidlene.


Publisert 18.04.2013

Snart høring av grøfteforskrift

Nordland har for 2013 fått fordelt 4 mill kroner til gøfting fra Statens landbruksforvaltning (SLF). Fylkesmannen skal fordele disse midlene videre til kommunene.  Midlene skal forvaltes etter en egen forskrift. Forskriften vil om kort tid bli sendt ut på høring, med seks ukers høringsfrist.


Publisert 03.04.2013

Vinterskader i eng

Serien "Vinterskader i eng" som består av 10 informasjonsblader ble laget som et ledd i oppfølgingen av det strategiske instituttprogrammet "Avlingsstabilitet på grasmark i Nord-Norge".