Status Nordland

Status Nordland
Status Nordland

Nordland har de senere årene hatt en sterk økning i antall tilbydere av Inn på tunet-tjenester. Her kan du lese om status for Inn på tunet i Nordland og om samvirket Inn på tunet Nordland SA - en sammenslutning av tilbydere i Nordland.

 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 09.12.2013, Sist endret 14.12.2021

Oppdaterte tall på antall godkjente tilbydere av Inn på tunet i Norge, fordelt på fylker og kommuner, finnes på Matmerk sine nettsider. I Nordland har vi et økende antall tilbydere i stadig flere kommuner spredt over hele fylket og mange gårdbrukere er i godkjenningsprosess. Dersom din kommune ikke har en godkjent Inn på tunet-tilbyder, kan man inngå en samarbeid med en gård i en nabokommune og/eller inngå et interkommunalt samarbeid.

Tilbud 

Nordland har et stort mangfold av tilbud, både dagtilbud og døgntilbud. Tjenestene har betydelig grad av tilpasning og fleksibilitet, noe som også er Inn på tunet sitt konkurransefortrinn i forhold til andre typer av velferdstjenester. Når Statsforvalteren i Nordland har møter med kjøpere ute i kommunene så bekrefter de dette og sier for de brukerne som ikke passer inn etablerte tiltak og systemer, vil en Inn på tunet-gård være et svært godt alternativ. En Inn på tunet-gård vil til enkelte brukere, også kunne være et fint sted å starte for å gjøre en kartlegging og avklare hvilket tilbud som videre vil være egnet. 

Etterspørsel

Etterspørselen etter Inn på tunet-tjenester påvirkes av kommunenes kunnskap og innsikt om Inn på tunet, og ikke minst kommunens økonomi. Dette er også bakgrunnen for at Statsforvalteren i Nordland sitt prosjekt om Inn på tunet har ekstra fokus på å informere ute i kommunene. Det er viktig at Inn på tunet som tjenestetilbud er forankret administrativt og politisk kommunene. Det er ulike måter å finansiere et Inn på tunet-tilbud. Noen kommuner setter av en sum i budsjettet til kjøp av Inn på tunet-tjenester, andre kommuner bruker finansielle instrumenter eller søker om tilskudd. Et eksempler på dette kan være kjøp av tilbud til skoleelever gjennom Den kulturelle skolesekken. Et annet eksempel er at det ut 2019 kan søkes om midler fra Helsedirektoratet for å etablere dagaktivitetstilbud til personer med demens, hvor det også er øremerkede midler til Inn på tunet. 

En studie av gårdsbaserte omsorgs- og velferdstjenester i Nordland

Nordlandsforskning har på oppdrag fra Statsforvalteren i Nordland og Nordland Fylkeskommune gjennomført en studie av gårdsbaserte omsorgs- og velferdstjenester i Nordland. Rapporten som ligger til høyre, gir et godt bilde av status for Inn på tunet-næringen i Nordland og peker på utfordringer i samarbeidet mellom kjøper og tilbyder. 

Studien avdekket at det er stor variasjon i i tjenestene som ytes på den enkelte gård. I tillegg er det en betydelig grad av tilpasning og fleksibilitet i de tjenestene som tilbys. En av utfordringene for tilbyderne er avtalenes varighet, som ofte ikke er mer enn 6 måneder til ett år. Slike avtaler vil være et usikkerhetsmoment for tilbyderne og bidrar til at tilbyderne i mindre grad utvikler tilbudet sitt. Les mer og finn rapporten i kunnskapsbanken vår.

Inn på tunet Nordland SA

Inn på tunet Nordland SA representerer en sammenslutning av godkjente gårder som tilbyder Inn på tunet-tjenester. Inn på tunet Nordland SA er én av regionene i samvirket Inn på tunet Norge SA. Hensikten med de regionale salgssamvirkene er å styrke gårdenes mulighet til å selge Inn på tunet-tjenester. Samvirket har god kjennskap til markedet i regionen og formidler tjenester for sine medlemsgårder. I tillegg bidrar de til gårdenes faglige utvikling og har en nettverksfunksjon. Inn på tunet Nordland SA er en god hjelper for både tilbyder og kjøper og har en egen salgsansvarlig i Nordland.

Ta kontakt med Inn på tunet Nordland SA dersom du

  • Er gårdbruker og ønsker å vite mer eller vil ha hjelp på veien mot å bli Inn på tunet-tilbyder
  • Er ansvarlig for å gi et tilbud til barn, unge, voksne eller eldre, og ønsker et unikt skreddersydd tilbud på gård

Inn på tunet Nordland SA kan for Inn på tunet-tilbyderne bidra med

  • Markedsføring
  • Avtaleprosess med kjøper
  • Administrasjon
  • Kompetanseheving
  • Nettverk

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.