Vergemål

Oppdatert 08.08.2023

En verge ivaretar interessene til en person som enten er mindreårig, eller som har fått oppnevnt verge. Det kan oppnevnes verge for den som trenger hjelp til å ivareta sine egne interesser, enten økonomisk eller på annen måte.

Det å få oppnevnt en verge innebærer at du får hjelp til gjøremål du trenger hjelp til å utføre, slik at du kan fungere på lik linje med andre personer i samfunnet. Et vergemål skal tilpasses behovene du har, og det skal ikke være mer omfattende enn behovet tilsier. Vanlig vergemål er frivillig, og du bestemmer selv om du vil ha verge eller ikke.

Statsforvalteren er førsteinstans på vergemålsområdet. Det vil si at det er Statsforvalteren du skal kontakte hvis du, eller noen som står deg nær, trenger verge. 

Klagerett

Du kan klage på et vedtak om opprettelse av vergemål. De som har rett til å klage er den som er satt under vergemål, vergen, den som har sett fram kravet om vergemål eller personens ektefelle/samboer, nærmeste livsarving og søsken. For andre vedtak enn opprettelse av vergemål er det vanlig klagerett etter reglene i forvaltningsloven. Klagefristen er tre uker fra du mottar vedtaket. Du skal sende klagen til Statsforvalteren. Statsforvalteren kan omgjøre vedtaket, eller sende klagen videre til Statens sivilrettsforvaltning, som er tilsynsmyndighet og klageinstans for vedtak truffet av Statsforvalteren.  

Vil du bli verge?

Det er ulike typer verger:

  • Du kan bli oppnevnt som verge til barn uten foreldre, eller hvor foreldrene av ulike grunner ikke kan ivareta hele eller deler av vergeansvaret
  • Du kan bli oppnevnt som verge for voksne
    • hvis du er forelder til voksne barn
    • hvis du er søsken besteforelder, onkel, tante eller en annen person i storfamilien eller i bekjentskapskretsen. I tillegg kan du også være verge som nabo, venn eller hvis du bare har et ønske om å bidra ved å stille opp frivillig
    • hvis du velger å stille opp som verge som en del av ditt arbeid eller bare fordi du har et ønske om å være til nytte (fast verge/profesjonell)
  • Du er verge som forelder til egne barn under 18 år. Verge er den eller de som har foreldreansvaret.

Hva som kreves av deg for at du skal kunne oppnevnes til verge, kommer an på oppdraget. Statsforvalteren avgjør hvem som skal være verge, og hovedregelen er at valget tas i samråd med personen som skal ha verge. Som regel legger vi vekt på at du håndterer utfordringer, har kjennskap til regelverket og offentlige instanser, er flink til å formulere deg, har orden i egen økonomi og liker å gjøre noe for andre. Du må også ha god vandel, og verger må legge frem politiattest. Statsforvalteren sørger for nødvendig opplæring og ser til at du utfører vervet på en forsvarlig måte.

Du kan søke om å bli verge eller representant for enslig mindreårig asylsøker ved å fylle ut og sende inn dette skjemaet. Søknaden blir behandlet hos Statsforvalteren der du søker oppdrag. 

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 05.07.2023

Kronikk: Fra overformynderi til selvbestemmelse

I disse dager er det 10 år siden den nye vergemålsloven trådte i kraft. Samtidig ble de kommunale overformynderiene avviklet, og oppgavene overført til Statsforvalterne. Det er tid for et tilbakeblikk.


Publisert 01.11.2022

Statsforvalteren gjennomfører nå informasjonsmøter for verger

Statsforvalteren er nå i gang med regionale møter for verger. Først ut er den nordlige delen av fylket med Bodø, Lofoten, Ofoten og Vesterålen. Her er så langt er 1100 verger invitert til informasjonsmøter.


Publisert 09.09.2022

Saksbehandlingstid på vergemålsseksjonen

Vergemålsseksjonen prioriterer sakene etter de føringer vi har fra våre overordnede instanser. Det som avgjør hvor lang tid det tar å behandle sakstypen avhenger blant annet av totalt antall saker og hvilke andre oppgaver vi har, herunder å besvare publikum. 


Publisert 03.03.2022

Innlevering av regnskap for verger

Du må levere regnskap for dine vergemål hvert år og sluttregnskap når vergemålet avsluttes. Fristen for årsregnskap er 30. april hvert år. Opphører vergemålet skal sluttregnskap leveres så raskt som mulig.


Publisert 17.01.2022

Nye telefontider for vergemål

Nå kan du kun ringe våre saksbehandlere mellom klokken 12 og 14, men vi øker samtidig antall personer som svarer på telefon.


Publisert 06.12.2021

Vergemål endrer telefontidene ut året

Vergemålsseksjonen endrer telefontidene midlertidig for å holde saksbehandlingstiden nede.


Publisert 07.07.2021

Jeg er verge og ønsker å hente ut koronapass for den jeg er verge for – hva skal jeg gjøre?

Mange vergehavere har ikke BankID, og dersom de har slik ID, er denne personlig, og en verge kan ikke bruke BankID som tilhører en annen.


Publisert 03.03.2021 av Wigdis Korsvik

Vil styrke oppfølgning og opplæring av vergene

Høsten 2020 ble det gjennomført en brukerundersøkelse for verger i alle landets fylker. Vergemålseksjonen hos Statsforvalteren i Nordland har gått igjennom resultatene og sett på forbedringspunkter.


Publisert 24.02.2021

Slik går du fram for å søke om vergemål

Hvis du er i familie med eller kjenner noen som ikke kan ivareta sin økonomi eller andre rettigheter på grunn av sykdom, kan du hjelpe med å søke om verge. 


Publisert 01.02.2021

Vaksinering mot Covid-19 av ikke samtykkekompetente personer

Vergens rolle er ikke å gi samtykke til vaksinering på vegne av vergehaveren. 


Film om hva det betyr å ha verge

Kontaktinformasjon

Telefontid:
Mandag til fredag kl. 12-14

Telefon:
75 53 15 06

Sikker melding:
Dette er en trygg kommunikasjonskanal hvor du kan sende inn sensitiv informasjon til vergemål via Altinn: Sikker melding (vergemål)

E-post:
For generelle forespørsler kan du bruke e-postadressen vår. Du bør likevel ikke sende sensitiv informasjon via e-post: sfnopost@statsforvalteren.no

Postadresse: 
Postboks 1405
8002 Bodø

Kurs og konferanser

21. september 09.00 - 14.00

Grunnkurs i Kvalifiseringsprogrammet

Innholdet i kurset vil være lovverk og rammer som regulerer Kvalifiseringsprogrammet. Kurset passer for veiledere i NAV som har begrenset kunnskap og erfaring med Kvalifiseringsprogrammet, eller som trenger en oppfriskning.

22. september 09.00 - 15.30

Housing First-konferanse

Housing First er ein metode for å skaffe bustad og tenester til menneske med utfordringar innan rus og/eller psykisk helse, med høg grad av brukarmedverknad, og med dokumentert effekt.

19. september - 16. oktober

Fagdager for faste verger 2023

Statsforvalteren i Nordland arrangerer årlig en fagdag for alle faste verger. Fagdagene gir faglig påfyll og er i tillegg en mulighet for å bli kjent med de andre faste vergene i ditt område.

6. oktober 09.00 - 10.30

Nettseminar om samhandling i velferdstjenestene

I august 2022 trådte det i kraft lovendringer i velferdslovgivningen med et overordnet mål om å styrke oppfølgingen av utsatte barn, unge og deres familier. Statsforvalteren i Nordland vil med dette seminaret å belyse samhandling- og veildningsplikten som følger av endringene.

15. november - 16. november

Erfaringskompetanse - Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis

KONFERANSEN ER FULLTEGNET. DET VIL VÆRE MULIG Å SETTE SEG PÅ VENTELISTE.

I samarbeid med Utdanningsdirektoratet blir det arrangert regionale erfaringskomferanser for Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis. 

15. november - 16. november

Kulturelt mangfold i nord

Inkludering, tilhørighet og forebygging av utenforskap er helt sentrale faktorer for å fremme psykisk helse. Dette krever tverrfaglig og tverretatlig innsats.

16. november - 17. november

Erfaringskonsulentsamling

Velkommen til den femte samling for erfaringskonsulenter og deres ledere i Nordland og Troms og Finnmark.