Vergemål

En verge ivaretar interessene til en person som enten er mindreårig, eller som har fått oppnevnt verge. Det kan oppnevnes verge for den som trenger hjelp til å ivareta sine egne interesser, enten økonomisk eller på annen måte.

Det å få oppnevnt en verge innebærer at du får hjelp til gjøremål du trenger hjelp til å utføre, slik at du kan fungere på lik linje med andre personer i samfunnet. Et vergemål skal tilpasses behovene du har, og det skal ikke være mer omfattende enn behovet tilsier. Vanlig vergemål er frivillig, og du bestemmer selv om du vil ha verge eller ikke.

Statsforvalteren er førsteinstans på vergemålsområdet. Det vil si at det er Statsforvalteren du skal kontakte hvis du, eller noen som står deg nær, trenger verge. 

Klagerett

Du kan klage på et vedtak om opprettelse av vergemål. De som har rett til å klage er den som er satt under vergemål, vergen, den som har sett fram kravet om vergemål eller personens ektefelle/samboer, nærmeste livsarving og søsken. For andre vedtak enn opprettelse av vergemål er det vanlig klagerett etter reglene i forvaltningsloven. Klagefristen er tre uker fra du mottar vedtaket. Du skal sende klagen til Statsforvalteren. Statsforvalteren kan omgjøre vedtaket, eller sende klagen videre til Statens sivilrettsforvaltning, som er tilsynsmyndighet og klageinstans for vedtak truffet av Statsforvalteren.  

Vil du bli verge?

Det er ulike typer verger:

  • Du kan bli oppnevnt som verge til barn uten foreldre, eller hvor foreldrene av ulike grunner ikke kan ivareta hele eller deler av vergeansvaret
  • Du kan bli oppnevnt som verge for voksne
    • hvis du er forelder til voksne barn
    • hvis du er søsken besteforelder, onkel, tante eller en annen person i storfamilien eller i bekjentskapskretsen. I tillegg kan du også være verge som nabo, venn eller hvis du bare har et ønske om å bidra ved å stille opp frivillig
    • hvis du velger å stille opp som verge som en del av ditt arbeid eller bare fordi du har et ønske om å være til nytte (fast verge/profesjonell)
  • Du er verge som forelder til egne barn under 18 år. Verge er den eller de som har foreldreansvaret.

Hva som kreves av deg for at du skal kunne oppnevnes til verge, kommer an på oppdraget. Statsforvalteren avgjør hvem som skal være verge, og hovedregelen er at valget tas i samråd med personen som skal ha verge. Som regel legger vi vekt på at du håndterer utfordringer, har kjennskap til regelverket og offentlige instanser, er flink til å formulere deg, har orden i egen økonomi og liker å gjøre noe for andre. Du må også ha god vandel, og verger må legge frem politiattest. Statsforvalteren sørger for nødvendig opplæring og ser til at du utfører vervet på en forsvarlig måte. 

Vis mer


Publisert 06.12.2021

Vergemål endrer telefontidene ut året

Vergemålsseksjonen endrer telefontidene midlertidig for å holde saksbehandlingstiden nede.


Publisert 07.07.2021

Jeg er verge og ønsker å hente ut koronapass for den jeg er verge for – hva skal jeg gjøre?

Mange vergehavere har ikke BankID, og dersom de har slik ID, er denne personlig, og en verge kan ikke bruke BankID som tilhører en annen.


Publisert 03.03.2021 av Wigdis Korsvik

Vil styrke oppfølgning og opplæring av vergene

Høsten 2020 ble det gjennomført en brukerundersøkelse for verger i alle landets fylker. Vergemålseksjonen hos Statsforvalteren i Nordland har gått igjennom resultatene og sett på forbedringspunkter.


Publisert 24.02.2021

Slik går du fram for å søke om vergemål

Hvis du er i familie med eller kjenner noen som ikke kan ivareta sin økonomi eller andre rettigheter på grunn av sykdom, kan du hjelpe med å søke om verge. 


Publisert 01.02.2021

Vaksinering mot Covid-19 av ikke samtykkekompetente personer

Vergens rolle er ikke å gi samtykke til vaksinering på vegne av vergehaveren. 


Publisert 21.12.2020

Verger skal som den klare hovedregel ikke samtykke til helsehjelp

Kan en verge samtykke til vaksinasjon i forbindelse med Covid-19?


Publisert 23.03.2020

Råd til verger under koronasituasjonen

Vergemålsseksjonen følger råd og pålegg fra myndighetene om koronautbruddet, og det oppfordrer vi dere verger til også å gjøre.


Publisert 22.10.2019

Vergemål mot sin vilje? – nå vet vi litt mer

I etterkant av den såkalte Tolga-saken, ble det besluttet å undersøke hvem som eventuelt hadde vergemål mot sin vilje. I januar ble det derfor sendt ut brev til 18.000 vergehavere og deres verger over hele landet, med informasjon om at de kunne frasi seg vergemålet om de ønsket.


Publisert 01.04.2019 av Administrator

Over én milliard på vergemålskonti i Nordland

Fylkesmannen forvalter formuer tilhørende vergehavere i Nordland på over én milliard kroner.


Publisert 06.02.2019

Informasjonsfilm om vergemål

Vergemål er frivillig. Her kan du se en kort tegnefilm om vanlige vergemål:


Kontaktinformasjon

Telefon
75531500

Telefontid kl. 09-11 og 12-14

Telefontid vil i perioden 06.12-31.12 være innskrenket til kl. 12-14

Kurs og konferanser

12. november 09.00 - 10.00

Nettseminar om de økonomiske konsekvensene av oppvekstreformen

KS, Statsforvalteren i Nordland, Statsforvalteren i Troms og Finnmark og Bufetat region nord inviterer til nettseminar for kommunene i Nordland, Troms og Finnmark.

16. november 08.30 - 12.00

Recoveryorienterte tjenester - hva er det, og hvordan få det til?

16. november inviterer Rio, Marborg, Mental Helse Troms og Finnmark, NAPHA, Statsforvalteren i Nordland og Statsforvalteren i Troms og Finnmark til et åpnet halvdags webinar om recovery.

25. november - 26. november

Erfaringskonsulentsamling 2021

25. - 26. november 2021 gjenomføres den femte samlingen for erfaringskonsulenter og deres ledere for Nordland, Troms og Finnmark.

9. november - 27. januar

Kommunal saksbehandling for helse- og omsorgssektoren

Statsforvalteren i Nordland har inngått avtale med jurist og seniorrådgiver Knut Fredrik Thorne for å arrangere kurs i kommunal saksbehandling for helse- og omsorgssektoren i Bodø. 

Kurset egner seg for personer med helse- eller sosialfaglig bakgrunn som jobber med saksbehandling i helsesektoren.

17. februar 13.00 - 14.30

Webinarserie om bustad og tenester

Housing First er ein modell for varig busetting av personar med utfordringar med rus eller psykisk helse. Modellen byggjer på at tilgang til bustad er ein grunnleggande menneskerett og at deltakarar skal kunne ta eigne val av bustad og oppfølging.