Ukrainske flyktningers rett til økonomisk sosialhjelp

Ukrainske flyktninger i Norge kan ha rett til økonomisk sosialhjelp, selv om de ikke har registrert seg som flyktninger. 

Publisert 05.04.2022

Statsforvalteren i Nordland er kjent med at ukrainske borgere henvender seg til Nav-kontor med akutte behov.

Dette gjelder særlig personer som bor privat, for eksempel hos venner eller familie, og som ikke har registrert seg som asylsøkere hos politiet ennå.

Informasjonen under er rettet mot disse. Den gjelder ikke personer som har blitt bosatt i en kommune av IMDi eller der kommunen og UDI har innvilget søknad om alternativ mottaksplass (AMOT).

Flyktninger i akutte situasjoner

Utgangspunktet er at ingen personer skal sulte eller være uten tak over hodet. Nav-kontoret må gjøre en konkret vurdering av behovet for den enkelte søker i henhold til sosialtjenesteloven og forskrift om sosiale tjenester for personer uten fast bopel i Norge.

I tillegg til dette har kommunene en hjelpeplikt overfor personer i en nødsituasjon, utover den lov- og forskriftsregulerte plikten til å yte hjelp. Norges forpliktelser i henhold til internasjonale konvensjoner gjelder for alle som oppholder seg i landet.

Flyktninger fra Ukraina i alternativ mottaksplass (AMOT)

Regjeringen har gitt UDI instruks om at kommuner kan få tilskudd fra UDI dersom de har ukrainske flyktninger utenfor asylmottakssystemet boende i kommunen.

Dette kan for eksempel være personer som bor hjemme hos familiemedlemmer eller andre innbyggere i kommunen som venter på bosetting.

Tilskuddene skal være nødvendig støtte til livsopphold og andre kommunale tjenester frem til de blir bosatt av IMDi. Dette tilskuddet tilsvarer 16.105 kroner per person og innvilges ved søknad.

Ordningen er frivillig for kommunene. Du finner mer informasjon om ordningen på UDIs nettsider.

Hvis det er personer som bor i alternativ mottaksplass og har behov for ytelser til livsopphold, har de ikke krav på økonomisk stønad etter sosialtjenesteloven. Disse kan imidlertid sikre sitt livsopphold gjennom tilskuddet som utbetales til kommunen av UDI.

Venner eller andre privatpersoner har heller ikke noen forsørgelsesplikt overfor disse personene etter norsk lov.

Kan komme endringer

Statsforvalteren understreker at dagens situasjon er vanskelig og krevende, som betyr at endringer skjer raskt og gjeldende informasjon kan bli utdatert. Vi ber om at kommunene holder seg oppdatert på aktuell informasjon.

Vi oppfordrer i tillegg flyktninger til å ta kontakt med politiet så raskt som mulig for å få time for registrering. Kollektiv beskyttelse er grunnlaget for asylsøknaden, men gjelder først etter at asylsøkeren er registrert hos UDI.

For de som kommer til Norge uten bosted, er det politiet som har ansvar for den statlige innkvartering frem til registrering. Etter registrering er det UDI som overtar ansvaret for innkvartering.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.