Havnivåstigning og stormflo - nye tall

DSB har gitt ut en ny veileder om havnivåstigning og stormflo. Fylkesmannen har nå oppdatert kommunevise tall for fremtidige stormfloer.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 03.08.2017

Ny veileder

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) utga høsten 2016 en revidert veileder for håndtering av havnivåstigning og stormflo. Bakgrunnen for revisjonen er at FN sitt klimapanel i 2013 kom med nye tall for global havnivåstigning. Disse tallene ble så nedskalert til norske forhold i 2015.

Kommunevise tall

Fylkesmannen i Nordland utarbeidet i 2012 tall for havnivåstigning og stormflonivåer for hver enkelt kommune i Nordland. Med bakgrunn i den reviderte veilederen har vi nå oppdatert disse tallene.

Tallene viser beregnet høyde for stormflo i slutten av dette århundret (2080 til 2100) basert på den kunnskap som er tilgjengelig i dag. For hver kommune er det beregnet stormflohøyde med gjentaksintervall på henholdsvis 20, 200 og 1000 år. Gjentaksintervallene er i henhold til de sikkerhetsklassene som TEK10 opererer med.

Høydene er beregnet med referanse i høydesystemet NN2000 som nå er innført i de fleste kommunene i Nordland.

Planlegging

For å sikre at den infrastruktur som bygges nært sjø i dag ikke blir skadet av fremtidige stormfloer legges føre var prinsippet til grunn. Dette betyr at tallene som presenteres kan sees på som et worst-case scenario der vi ikke har lykkes med å redusere utslippene av CO2 på global skala. I et slikt scenario forventes det en havnivåstigning på rundt 80 cm i Lofoten. I indre fjordstrøk forventes havnivåstigningen å bli mindre, men allikevel rundt 50 cm.

Endringer i tall

De nye tallene som er utarbeidet er noe lavere enn de tallene fylkesmannen utarbeidet i 2012. Dette skyldes i hovedsak at modellering av havnivåstigning er blitt bedre. Usikkerheten i tallene fra 2012 var store, noe som ga utslag i høye tall når føre var prinsippet legges til grunn. Selv om tallene er lavere nå, så er det viktig å huske på at de allikevel er langt over de stormfloene vi ser i dag. Stormfloen Berit som i november 2011 gjorde skader for over 180 millioner bare i Nordland, vil mot slutten av dette århundret være en årlig hendelse.

Tallene er ment som en hjelp til kommunale planleggere, utbyggere og konsulenter når infrastruktur nært sjø skal planlegges og bygges. I tillegg til nivåene på stormflo så må også bølgepåvirkning tas med inn i beregningene.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.