Rovvilt og beitesesongen 2019

Fylkesmannen har høy beredskap for å besvare henvendelser i forbindelse med tap av sau og rein forårsaket av rovvilt.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 14.06.2019

Rask behandling av søknader

Kommuner og beitelag/ dyreeiere kan nå oss sju dager i uka på rovvilttelefonen, nr. 478 29 091. Dette gjør at vi kan behandle søknader om akutte tapsforebyggende tiltak raskt.

I perioden 15. mai til 1. oktober er rovvilttelefonen bemannet fra kl. 08:00 til 22:00 alle dager. Utenom disse tidene anbefaler vi å sende en melding til vakttelefonen, så tar vi kontakt.

For å søke om tilskudd til akutte forebyggende tiltak skal det tas kontakt med oss på rovvilttelefonen. Alle muntlige søknader må følges opp med skriftlige søknader i elektronisk søknadssenter.

Søknadene blir behandlet etter forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak. Om det foreligger en akutt tapssituasjon vil bli vurdert ut fra:

  • Antall sau/rein påvist drept av fredet rovvilt, tap siste uke og tapsutvikling. Antall sau/rein i beiteområdet vil være av betydning.
  • Anslåtte tap av sau/rein til fredet rovvilt den siste tiden, bl.a. manglende lam ut i fra søyenes kodemerking.
  • Kunnskap om rovviltforekomst i det aktuelle området, herunder også evt. samlet belastning fra flere rovviltarter.

I Hattfjelldal, Hemnes, Beiarn og Saltdal har beitelag mottatt tilskudd til organisering av tilsynsprosjekter, gjerne i kombinasjon med vokterhunder eller kadaversøkende hunder. Ta kontakt med leder i ditt beitelag dersom du har spørsmål om bruken av slike midler.

I perioden 1. juni – 15. februar har Fylkesmannen myndighet til å iverksette skadefelling av rovvilt. For å sikre en rask behandling av skadefellingssøknad, er det viktig at man kontakter Fylkesmannen per telefon før søknaden eventuelt sendes inn.

Prosedyrer ved skade/kadaverfunn

Funn av kadaver der det er mistanke om rovviltskade skal umiddelbart meldes inn til en av Statens naturoppsyn sine rovviltkontakter.

Noen praktiske tips ved funn av kadaver

  • La kadaveret ligge mest mulig urørt, men dekk det til for å verne mot åtseletere (ikke plast).
  • Noter kartreferanse (eventuelt avmerk på kart, eller bruk en kart-app på smarttelefon) og ta gjerne bilder – også nærbilde.
  • Merk stedet slik at det er lettere å finne igjen, for eksempel med en hvit duk, og vær innstilt på å påvise funnstedet dersom ikke GPS-kartreferanse er oppgitt.
  • Dyreeier plikter å varsle rovviltkontakt i SNO straks et taps- eller skadetilfelle oppdages.
  • Undersøk om det er ytterligere tap/skader i området.

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.