Oppsummering av erstatningsoppgjøret for tamrein drept av fredet rovvilt i Nordland

Statsforvalteren i Nordland har sluttbehandlet søknader om erstatning for tap av rein til fredet rovvilt for reindriftsåret 2022/2023. I alt ble det utbetalt erstatning for 3175 rein drept av fredet rovvilt.

Publisert 11.03.2024

Statsforvalteren i Nordland mottok 41 søknader om erstatning for tap av tamrein i reindriftsåret 2022/2023 (1. april 2022 til 31. mars 2023). Nær alle siidaandeler (driftsenheter) i Nordland reinbeiteområde søker om rovvilterstatning.

Det var ca. 14 000 tamrein i Nordland reinbeiteområde den 1. april 2023, og ifølge tall fra reineiernes godkjente egenmelding («melding om reindrift»), ble det i tillegg født ca. 9100 kalv våren 2023. Av det totalet antallet rein for driftsåret, ble det tapt ca. 1400 simler, 500 okser og 5300 kalv. Av det samlede tapet er ca. 89 % oppgitt å skyldes fredet rovvilt, ca. 4 % er påkjørt av bil eller tog og ca. 7 % er oppgitt knyttet til andre årsaker enn fredet rovvilt, for eksempel ulykke, sykdom og ukjent årsak. Statsforvalteren har utbetalt erstatning for 3175 rein tapt til fredet rovvilt, noe som utgjør ca. 49 % av det omsøkte tapet. 

I løpet av reindriftsåret ble det gjennom skadeundersøkelser gjort av Statens naturoppsyn (SNO), registrert 183 tilfeller hvor fredet rovvilt hadde drept eller skadet reinen (dokumentert eller antatt). Dette utgjør i 5,5 % av de erstattede reinene. Blant de påviste rovviltskadene, var flest tatt av gaupe (82), etterfulgt av ukjent fredet rovvilt (45), jerv (32), kongeørn (23) og bjørn (1). Fordeling av påviste rovviltskader kan studeres nærmere på Rovbase.no (lenke).

Flest rein ble erstattet som tapt til gaupe (45 %), deretter jerv (35 %), kongeørn (12 %) og ukjent fredet rovvilt (7 %). Under 1 % ble erstattet til bjørn, og ingen rein ble erstattet tapt til ulv. Kategorien «ukjent fredet rovvilt» brukes av SNO og Statsforvalteren når det antas at fredet rovvilt er skadevolder, men man ikke sikkert kan stadfeste hvilken rovviltart som er skadevolder.

Erstatning for rein drept av fredet rovvilt i Nordland reinbeiteområde. Omsøkte tap, påvist tap, erstatta rovvilttap, samla tap og antall søknader

Figuren viser tall fra søknader om rovvilterstatning i Nordland i perioden 1996 - 2023, fordelt på påvist rovvilttap, omsøkt rovvilttap og erstatta rovvilttap. 

Stor variasjon mellom reinbeitedistriktene

Omfanget av erstatta rovvilttap varierer betydelig mellom reinbeitedistriktene i Nordland. Det erstattes klart flest rein i de største distriktene, men den prosentmessige uttellingen er også dårligst i disse distriktene. Selv om vi erstatter et stort antall rein i disse distriktene, så vurderer vi samtidig at blant annet kjent kunnskap om rovviltforekomst, utvikling i rovviltbestanden og omfang og utvikling i påviste rovviltskader, kun kan sannsynliggjøre at deler av det omsøkte tapet i distriktet er forårsaket av fredet rovvilt. I flere små og mellomstore distrikt med forholdsvis mange rovdyr registrert innenfor distriktets grenser, erstattes en nokså stor andel av tapene som tapt til fredet rovvilt.

Mer informasjon om rovvilttap på distriktsnivå finnes på Rovbase, hvor data for 2022/2023 blir tilgjengelig i løpet av den nærmeste tiden.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.