Informasjon til beitebrukere

På denne siden finner du informasjon som er beregnet på husdyrbrukere og reineiere i Nordland. 

Publisert 27.05.2021

Dersom du finner skadde dyr eller kadaver

Funn av skade/kadaver der det er mistanke om rovviltskade skal umiddelbart meldes inn til en av Statens naturoppsyn (SNO) sine rovviltkontakter (her finner du lenke til kontaktinformasjon hos SNO). Dette gjelder uansett kadaverets tilstand.

Her følger noen praktiske tips ved funn av kadaver

  • La kadaveret ligge mest mulig urørt, men dekk det til for å verne mot åtseletere (ikke plast).
  • Noter kartreferanse (eventuelt avmerk på kart, eller bruk en kart-app på smarttelefon) og ta gjerne bilder – også nærbilder.
  • Merk stedet slik at det er lettere å finne igjen, for eksempel med en hvit duk. Du må være innstilt på å påvise funnstedet dersom ikke GPS-kartreferanse er oppgitt.
  • Dyreeier plikter å varsle rovviltkontakt i SNO straks et taps- eller skadetilfelle oppdages.
  • Undersøk om det er ytterligere tap/skader i området.

På bakgrunn av rovviltkontaktens rapport vil regionalt rovviltansvarlig i SNO sette en endelig konklusjon. Dette vil være en del av grunnlaget når Statsforvalteren i Nordland etter beitesesongen behandler søknader om erstatning.

Hvem er rovviltkontakt hvor?

Her finner du en liste over Statens naturoppsyn sine rovviltkontakter i Nordland:
https://www.miljodirektoratet.no/om-oss/miljodirektoratets-organisasjon/statens-naturoppsyn/kontakt-statens-naturoppsyn/.

Rask behandling av søknader

Kommuner og beitelag/ dyreeiere kan nå oss sju dager i uka på rovvilttelefonen, nr. 478 29 091. Dette gjør at vi kan behandle søknader om akutte tapsforebyggende tiltak raskt.

I perioden 15. mai til 1. oktober er rovvilttelefonen bemannet fra kl. 08:00 til 22:00 alle dager. Utenom disse tidene anbefaler vi å legge igjen telefonsvarmelding, så tar vi kontakt. Alle muntlige søknader skal følges opp med skriftlige søknader, levert via elektronisk søknadssenter. Her finner du lenke til elektronisk søknadssenter.

Før du kan søke om tilskudd til akutte forebyggende tiltak må du ta kontakt med Statsforvalterens rovvilttelefon (nr. 47829091). Søknadene blir behandlet etter forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak. Om det foreligger en akutt tapssituasjon vil bli vurdert ut fra:

  • Antall sau/rein påvist drept av fredet rovvilt, tap siste uke og tapsutvikling.
  • Antall sau/rein i beiteområdet vil være av betydning.
  • Anslåtte tap av sau/rein til fredet rovvilt den siste tiden, bl.a. manglende lam ut i fra søyenes kodemerking.
  • Kunnskap om rovviltforekomst i det aktuelle området, herunder også evt. samlet belastning fra flere rovviltarter.

I Hattfjelldal, Grane, Hemnes, Rana, Beiarn, Saltdal , Hamarøy og Ballangen har beitelag mottatt tilskudd til organisering av tilsynsprosjekter, gjerne i kombinasjon med vokterhunder eller kadaversøkende hunder. Ta kontakt med leder i ditt beitelag dersom du har spørsmål om bruken av slike midler.

I perioden 1. juni-15. februar har Statsforvalteren myndighet til å iverksette skadefelling av rovvilt. I de fleste områdene i fylket hvor det erfaringsmessig oppstår skader av store rovdyr, har kommunen etablert skadefellingslag som vi anbefaler at brukes ved evt. skadefellingsforsøk. Ta derfor kontakt med din kommune først, dersom du ønsker å søke om skadefelling. Der det er etablert slike skadefellingslag, er det viktig at man har gode planer for informasjonsflyt mellom beitebruker, beitelag og kommunen. For å sikre en rask behandling av skadefellingssøknad, er det viktig at kommunen eller beitebruker/beitelag kontakter Statsforvalteren per telefon før skriftlig søknad eventuelt sendes inn.

Planlagte tapsforebyggende tiltak

Statsforvalteren tildeler årlig midler til tapsforebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak (FKT). Formålet med tilskuddsordningen er å sikre iverksettelse av effektive tapsforebyggende tiltak for å begrense de skadene rovvilt kan forårsake på produksjonsdyr i landbruket og reindrifta, samt konfliktdempende tiltak for å begrense ulemper for lokalsamfunn og andre grupper.

Målgruppen er foretak med produksjonsdyr i landbruket og reindriftsnæringa, samt kommuner, organisasjoner og forskningsinstitusjoner.

Alle søknader skal leveres i Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter; https://soknadssenter.miljodirektoratet.no.

Søknadsfristen er 15. januar årlig. Vi anbefaler at det sendes inn felles søknad på vegne av hele beitelaget eller reinbeitedistriktet. 

Søknad om rovvilterstatning - husdyr

Årlig frist for å søke om erstatning for rovviltskader på sau er 1. november. Vi gjør oppmerksom på at søknadsfristen må overholdes, og det er søkers eget ansvar å søke innen fristen gjennom elektronisk søknadssenter.

Selv om rovviltkontakt har vært på stedet og dokumentert rovviltskade, må det søkes om erstatning. Alle kadaver med status «antatt» og «dokumentert» tatt av rovvilt gjelder som påviste skader i erstatningsoppgjøret.

Husk kravet om dokumentasjon (besetningsdata/individlister)

Alle søknader må ha individlister med som et vedlegg til søknaden. Individlistene skal minimum inneholde alle individnummer i besetningen, relasjonen mellom mor og lam, dødsårsaker og helse/sykdomsinformasjon.

Har du spørsmål om utfyllingen av søknaden?

Du kan du ta kontakt med Statsforvalteren for informasjon om utfyllingen av søknaden. Dersom du har problemer med å logge deg inn i søknadssenteret, må du ta kontakt med Miljødirektoratet på telefon 951 23 500 eller e-post esshjelp@miljodir.no.

Søknad om rovdyrerstatning - tamrein

En siidaandel har etter søknad rett til erstatning for tap og følgekostnader når tamrein blir drept eller skadet av rovvilt. Gi gjerne opplysninger om beiteforhold, rovviltaktivitet og tap til rovvilt i beiteområdene i søknaden.

Søknaden må leveres elektronisk innen 31. mai gjennom Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter. Søknadsfristen er absolutt og fristen sammenfaller med innleveringfrist for Melding om reindrift.

Vi oppfordrer dere til å gi opplysninger om forhold gjennom reindriftsåret som kan være relevant for å underbygge søknaden om erstatning. Gjerne med en beskrivelse av hvilke beiteområder dere har brukt til ulike tider, og hvordan rovviltaktivitet og rovvilttap har vært i disse områdene. Også informasjon om eventuelle spesielle beiteforhold/hendelser som kan ha påvirket tap til både rovvilt og andre årsaker.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.