Har du sett store rovdyr eller funnet skit – du kan ha rett på dusør for å registrere freda rovvilt i Nordland

Gaupespor i snøen. Foto: Vegar Pedersen, SNO

Har du sett spor, tatt bilde av eller plukket hår eller møkk fra noen av våre store rovdyr i Nordland? Meld fra til Statens naturoppsyn og du kan ha rett på dusør.

Overvåking av store rovdyr

Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt gjelder for artene gaupe, jerv, brunbjørn, ulv og kongeørn i Norge. Overvåkingsprogrammet skal sikre presise overvåkingsdata og gode bestandsoversikter.

Bidrag fra publikum er viktig i overvåkingen av de store rovdyrene i Norge og noen av de viktigste overvåkingsmetodene er sporing på snø og innsamling av hår og ekskrementer for DNA-analysering. For å bidra til at publikum skal melde inn rovviltobservasjoner og samle inn materialet for DNA-analysering har Rovviltnemnda i region 7 og Statsforvalteren i Nordland bestemt at innmelding av følgende kan honoreres; observasjoner av familiegrupper av gaupe som SNO kan dokumentere, tips som kan lede til dokumentasjon av jerveyngling som er ukjent for forvaltningen, samt innsamling av skit/hårprøver av bjørn som kan identifiseres ved DNA-analyse.

Så hvis du observerer brunbjørn, gaupe eller jerv eller samler inn DNA-materialet som stammer fra brunbjørn i overvåkingssesongen, meld fra til en lokal rovviltkontakt – og du kan ha rett på dusør.

Vi oppfordrer også til at du registrerer observasjoner av store freda rovvilt i Skandobs. Skandobs er en nettjeneste hvor alle kan rapportere inn sine observasjoner av de store rovdyrene. Ved å melde inn slike observasjoner bidrar du til å øke kunnskapen om leveområde og antall rovdyr i Skandinavia. Skandobs er både tilgjengelig via internett eller gratis app til Android/IOS.  

Dusørordningen i Nordland

Gaupe

Gaupebestanden i Norge overvåkes ved å registrere antall familiegrupper/mor med unger hvert år. De fleste registreringene skjer på sporsnø vinterhalvåret og overvåkingssesongen varer fra 1. oktober til utgangen av februar hvert år. Etter februar starter paringssesongen og voksne dyr kan gå sammen og derfor feilaktig bli vurdert som familiegruppe.

Meld derfor fra om du observerer flere gauper i lag, enten det er spor eller bilder/film av dyr. Alle innmeldinger av familiegruppe av gaupe/mor med unger som SNO kan dokumentere etter gjeldende regler honoreres med kr 3000,-. Så lenge observasjonen kan dokumenteres av SNO, kan samme familiegruppe meldes inn flere ganger i løpet av registreringsperioden og du kan ha rett på flere dusører i løpet av overvåkingsperioden.

Brunbjørn

DNA-analyse er en viktig del av bestandsovervåkingen av brunbjørn i Norge, fordi man kan få informasjon om geografisk utbredelse, bestandsdynamikk- og størrelse.

All innlevering av prøver (skit eller hår), der DNA-analyser viser at prøven stammer fra brunbjørn, honoreres med kr 1000,- per prøve. Det utbetales kun én dusør per ekskrement.

Jerv

Jervebestanden i Norge blir overvåket ved å registrere antall valpekull som fødes hvert år, og ved å analysere DNA. SNO kontrollerer fra mars og utover våren og sommeren hiplasser hvor det tidligere er registrert yngling av jerv, samt at det blir lagt stor innsats i å lete etter nye hiplasser.

Alle observasjoner eller tips som kan føre til funn av tispe med valper eller hiplass, som ikke er kjent av forvaltninga fra før av og/eller i et område hvor SNO fra før av ikke følger opp mulig kjent hilokalitet, honoreres med kr 15 000,-.

Utbetaling

Alle som er dusørberettiget vil bli kontaktet av Statsforvalteren når registreringssesongen er over, gjerne utover sommeren/høsten. Dusør regnes som skattepliktig inntekt.

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.