Tilsyn med kunstgressbaner viser flere avvik

Informasjonsplakat for brukere av kunstgressbane med gummigranulat. Foto: Jorunn Aaneby
Informasjonsplakat for brukere av kunstgressbane med gummigranulat. Foto: Jorunn Aaneby

På oppdrag fra Miljødirektoratet har Statsforvalteren i Nordland ført tilsyn med kunstgressbaner med plastholdig fyllmateriale.

Publisert 02.08.2022

Bakgrunnen for tilsynet er å kontrollere at de ansvarlige for anleggene følger nye regler i forurensningsforskriften kapittel 23A. Det nye regelverket trådte i kraft 1. juli 2021, og har som formål å begrense utslipp av mikroplast fra idrettsanlegg. Statsforvalterens rapporter fra tilsynet viser at det foreligger flere avvik.

Les mer om bakgrunnen for tilsynet her.

I løpet av juni ble det gjort tilsyn med ett selskap og fem kommuner i Nordland:

  • Selskapet Mørkvedhallen SA eier én kunstgressbane i Bodø.

  • Kommunene Vestvågøy og Narvik eier et lite antall kunstgressbaner og har satt ut driften av banene til et driftsselskap. Her ble tilsynet gjort over Teams.

  • Bodø, Rana og Vefsn drifter og eier flere kunstgressbaner selv. Her ble det gjort befaring på to til tre baner i hver kommune.

Rapportene fra tilsynene gir kun en oppsummering av avvik og anmerkninger som ble oppdaget og gir ikke et helhetlig bilde av anleggenes tilstand.

Du kan lese rapportene fra tilsynet her.

Avdekket flere avvik

På flere av kunstgressbanene ble det oppdaget manglende eller utilstrekkelige tiltak for å hindre spredning av gummigranulat via brukere og maskiner. For banene som brukes om vinteren, fant vi flere tilfeller hvor tiltakene for å hindre spredning av gummigranulat fra snødeponiet ikke var gode nok. Positivt var det at mange av anleggene hadde løsninger for oppsamling av gummigranulat i overvann.

Manglende informasjon og dokumentasjon

Ved flere tilfeller var det ikke gitt tilstrekkelig informasjon til brukerne av idrettsbanene om tiltak for å redusere risiko for spredning av gummigranulat. Vi avdekket også mangler når det gjaldt skriftlig dokumentasjon, dokumenterte risikovurderinger, samt tiltak og avvikshåndteringer knyttet til spredning av gummigranulat.

Det generelle inntrykket etter tilsynet er at kommunene og eierne var godt kjent med forskriften. Ingen av avvikene ble vurdert som alvorlige.

Veien videre

Ballen ligger nå hos eierne av banene. Innen 1. desember 2022 må det sendes skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvikene har blitt rettet opp. Statsforvalteren følger opp sakene inntil en redegjørelse foreligger. I løpet av høsten vil Miljødirektoratet sammenfatte en rapport for aksjonen. Rapporten vil kunne gi føringer for framtidige tilsyn.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.