Engasjerte havnesjefer i møte med Fylkesmannen

Fire uker etter gjennomføring av havnetilsyn var Fylkesmannen tilbake på Myre. Denne gangen var det Øksnes Havnevesen som inviterte til et felles møte med havnesjefer fra Lofoten og Vesterålen. Tema var håndtering av avfall fra skip.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 16.11.2018

Avfall på avveie

Marin forsøpling er i dag en av de store miljøutfordringene. Kildesporing viser at fiskerinæringen er en betydelig bidragsyter. Dette bidraget øker jo lengre nord man kommer i landet. Krav om levering og mottak av avfall og lasterester fra skip er fastsatt via en egen forskrift. Formålet er hindre at avfall fra skip kommer på avveie. Havnesjefene er godt kjent med kravet om avfallsplan i havn, men oppfordrer samtidig til økt bruk av produsentansvar som et virkemiddel til å verne om det ytre miljøet. Samtidig er det grunn til å tro at havnevesenet har en nøkkelrolle i kampen mot marin forsøpling.

 

Norge dømt i EFTA

I 2016 ble Norge dømt i EFTA-domstolen for ikke å ha godkjent avfallsplaner for alle havner. Tilsyn viser også at det er flere mangler i mottakstilbudet i havner som har godkjente avfallsplaner. Et eksempel er den aksjonen som Fylkesmannen gjennomførte i Myre havn i oktober 2018. Der ble det i tillegg avdekket alvorlig brudd på håndtering av farlig avfall. Den 15. november arrangerte Øksnes Havnevesen et felles møte mellom Fylkesmannen og havnesjefer i Lofoten og Vesterålen. Hensikten var blant annet å få en nærmere avklaring av gjeldende krav. Representanter fra avfallsselskapet Reno-Vest deltok også på dette møtet.

 

Den havneansvarlige

Ei havn er definert som et sted eller et geografisk område som tar imot skip. Den havneansvarlige er den som driver havna. Dette kan være kaieier, kommunen, et kommunalt foretak, et havnestyre, en bedrift, ei forening eller en privatperson.

Vanligvis er det avfallsselskapene som står for etablering og drift av avfallsmottak. For avfall fra husholdninger gjøres dette på vegne av eierkommunene. Avfall fra skip er næringsavfall og inngår ikke i den kommunale plikten. Her er det den havneansvarlige som skal sørge for etablering og drift av et mottakstilbud for avfall.

 

Felles avfallsplan

Fylkesmannen oppfordrer til å lage felles ordning for mottak av avfall fra nærliggende kaianlegg. I en felles avfallsplan må det komme tydelig fram hvilke kaianlegg og hvilke havneansvarlige som inngår i mottaksordningen, samt hvem som har hovedansvaret. Havnevesenet bør på vegne av kommunen ta initiativ til et slik samarbeid mellom nærliggende kaieiere.

Under møtet med havnesjefene i Lofoten og Vesterålen kom det fram at flere av avfallsplanene med fordel kan gjøres mer tydelig i beskrivelsen av hvem det er som inngår, ikke minst hvem som ikke inngår. Dette er avgjørende for å kunne ta stilling til om mottakstilbudet er tilstrekkelig. Denne informasjonen er dessuten vesentlig for den videre oppfølgingen av havneansvarlige som ikke oppfyller sin plikt til avfallsplan i havn.