Tilsyn og samordning av tilsyn

Oppdatert 21.11.2022

Statsforvalteren fører tilsyn og kontroll med at ulike statlige, kommunale og private virksomheter innfrir krav som fremgår av lovverket. Tilsyn skal bidra til å sikre kvalitet i tjenestene og forsvarlige tjenester.

Statlig tilsyn med kommunenes og fylkeskommunens oppfyllelse av plikter pålagt i eller i medhold av lov skal skje etter reglene i kommunelovens kap. 30, når ikke annet følger av lovgivningen ellers.

Samordning av tilsyn

I kommuneloven §§ 30-6 og 30-7 er Statsforvalteren gitt myndighet til å samordne det statlige tilsynet med kommunene. Dette innebærer både samordning av tilsynsvirksomheten til Statsforvalteren og andre statlige tilsynsmyndigheter, samt samordning mot kommunenes egenkontroll, forvaltningsrevisjon. Hensikten med samordningen er at tilsynsvirksomheten skal være mest mulig rasjonell, effektiv og fremme læring hos kommunene.

Samordningen omfatter planlagte tilsyn med både kommuneplikter (de pliktene kommunene har i egenskap av å være kommune) og aktørplikter (de plikter kommunen har på lik linje med andre aktører).

Samordning av reaksjoner

Før det eventuelt vedtas pålegg om retting eller andre sanksjoner med vesentlige virkninger, som gir økonomiske og/eller administrative konsekvenser for kommunen eller fylkeskommunen, skal tilsynsmyndigheten:

  • vurdere konsekvensene av pålegget i sammenheng med andre krav til kommunen
  • varsle kommunen/fylkeskommunen og Statsforvalteren i forkant av bruk av pålegg og andre sanksjoner med vesentlige virkninger
  • i hovedsak ha dialog med kommunen/fylkeskommunen før pålegg om andre sanskjoner med vesentlige virkninger vedtas

I enkelte tilfeller vil det ikke være praktisk mulig eller forsvarlig å gjennomføre dialog før vedtak om pålegg treffes. I slike tilfeller vil det kunne være nødvendig å treffe vedtak uten at det er gjennomført dialog. I enkelte situasjoner kan det være mulig å treffe vedtak, og deretter gjennomføre en dialog og eventuelt endre vedtaket.

Tilsynskalender - et verktøy for å samordne statlig tilsyn med kommunesektoren og forvaltningsrevisjoner i kommunene

Fra 2020 tok Statsforvalteren og andre statlige tilsynsmyndigheter i bruk en felles nasjonal tilsynskalender i forbindelse med sitt tilsyn med kommuner og fylkeskommuner. Lenke til kalenderen finner du på denne siden. Her kan du lese mer om tilsynskalenderen for planlagte tilsyn og forvaltningsrevisjoner med kommunesektoren i Nordland.

I tilsynskalenderen vil det også bli publisert rapporter fra tilsyn og forvaltningsrevisjoner fra våre fagområder, i tillegg til nettsidene nevnt i neste avsnitt.

Andre nettsider der tilsynsrapporter publiseres

Rapporter etter tilsyn med virksomheter med utslippstillatelse etter forurensningsloven finnes på Miljødirektoratets nettside Norske utslipp. 

Rapporter etter tilsyn med barnevern-, sosial- og helsetjenestene i hele landet finner du på Helsetilsynets nettside om Tilsyn.

Rapporter fra gjennomførte forvaltningsrevisjoner av kommunal virksomhet legges ut på nettsiden for rapporter av forvaltningsrevisjoner.

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 20.12.2022

Tilsynsplan for 2023 på høring hos kommunene

Vi har bedt kommunene om å vurdere omfanget av tilsynsaktivitetene i egen kommune, som er registrert i Tilsynskalenderen for 2023. Kommunene er bedt om å sende inn eventuelle forslag til endringer innen 12. januar 2023.


Publisert 19.12.2022

Tilsynsforum 6. desember 2022

Hovedsakene i det digitale møtet var gjennomføring av tilsyn og forvaltningsrevisjoner, samt planer for 2023.


Publisert 15.11.2021

Lansering av ny nasjonal tilsynskalender

Kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram, åpnet den direktesendte lanseringa onsdag 17. november.


Publisert 17.06.2021

Tilsynsforum - Høst 2021

Statsforvalteren i Nordland inviterer til Tilsynsforum, en konferanse om tilsyn og forvaltningsrevisjon. Konferansen blir gjennomført som et webinar, via Microsoft Teams.


Publisert 22.03.2021

Tilsynskalender - Prosjektfase 3

Prosjektet med Nasjonal Tilsynskalender startet høsten 2018 på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). Formålet er å legge til rette for samordning av statlige tilsyn med kommuner og fylkeskommuner slik det følger av kommuneloven §§ 30-6 og 30-7.


Publisert 01.12.2020

Tilsynsforum 2021

Statsforvalteren i Nordland inviterer til Tilsynsforum, en konferanse om tilsyn og forvaltningsrevisjon. Konferansen blir gjennomført som et webinar, via Microsoft Teams.


Publisert 20.08.2020

Tilsynskalender for samordning av statlige planlagte tilsynsaktiviteter

Fra 2020 tar Statsforvalteren og flere andre statlige tilsynsetater i bruk en felles nasjonal tilsynskalender for tilsyn med kommuner og fylkeskommuner.


Statlige tilsynsetater som fører tilsyn direkte med kommuner og fylkeskommuner

Tilsynsforum

Tilsynsforum er et dialogmøte mellom oss, statlige tilsynsetater og kontrollutvalgssekretariater for å drøfte prioriteringer og gjennomføring av planlagte tilsyn og forvaltningsrevisjoner.

Møteplaner

2024

21. juni kl. 9.00 - 12.00

2023

6. desember kl. 9.00 - 11.00

2022

6. desember kl. 9.00 - 12.00

2021

27. januar kl. 10.00 - 12.00

28. september kl. 10.00 - 12.00

Møtene gjennomføres hovedsakelig digitalt