Meløys kommunebilde er tilgjengelig

Bildet viser en kommune med mange bein å stå på, men som i den siste tiden har møtt en del utfordringer.

Publisert 28.06.2024

Kommunebildet er et øyeblikksbilde av situasjonen i kommunen, og er et nyttig verktøy for administrativt og politisk arbeid. Bildet danner grunnlaget for dialogmøtene med kommunen og Statsforvalteren. Kommunebildet utarbeides av Statsforvalterens på grunnlag av KOSTRA-tall fra SSB.

Kommunebilde for Meløy, januar 2024, kan du lese her.

Utfordringer

I dialogmøtet med Meløy 20. februar ble det lagt vekt på at kommunen har mange bein å stå på. Dette samsvarer med kommunebildet Statsforvalteren presenterte i møtet og som nå er publisert. Kommunen har flere betydelige næringsveier som industri, fiskeri, kraftproduksjon, et utbredt landbruk, skogbruk samt en reiselivsnæring i vekst.

Likevel har kommunen over tid har møtt en del utfordringer.

Januar i år kom meldingen om at Meløy blir tatt inn i ROBEK-registeret. Årsaken er at kommunen ikke klarer å dekke inn tidligere års underskudd innenfor kravet på to år.

Statsforvalterens vurdering

I kommunebildet vurderes kommunen over fagomårder der den har en nøkkelrolle som tjenesteprodusent og samfunnsbygger. Fagområdene får da betegnelsen svak, middels eller god.

Kommunal økonomi i Meløy vurderes som svak. Jamfør kommunebildet bør kommunen nå ha fokus på å utarbeide tiltaksplan for en bærekraftig økonomi og en økonomiplan i balanse.

Meløy har svak likviditet, men har begynt å jobbe med tiltak for å få dekket inn merforbruket, og et budsjett og en økonomiplan i balanse.

I tillegg til kommunal økonomi, ble tre andre fagområder vurdert som svake.

Klima og miljø vurderes som svak fordi kommunen mangler systematisk oppfølging av områdene der kommunen er forurensningsmyndighet for.

Kommunehelsetjenesten vurdert som svak. Dette skyldes i hovedsak svak legedekning i kommunen. I følge kommunebildet bør fokusområder i tiden fremover være å få tilstrekkelig legedekning og prioritere skolehelsetjeneste og helsestasjon. Her teller det positivt at Meløy har kommunepsykolog.

Omsorgstjenestene vurderes som svak. Årsaken er at Statsforvalteren i Nordland ved tilsyn i 2021 avdekket at kommunen bør jobbe mer systematisk med internkontroll og pasientsikkerhet.

Gode områder

Meløy blir vurdert som god på de to fagområdene landbruk og sosialtjenesten.

Kommunen har utarbeidet landbruksplan som den ble vedtatt i 2022. I 2023 ble det utarbeidet kommunal jordvernstrategi. En styrke er det at kommunen har samvittighetsfull og nøyaktig saksbehandling, og godt samarbeid på tvers i kommuneadministrasjonen.

Meløy har lav arbeidsledighet, 1% pr. oktober 2022. Kommunen har nylig ansatt egen familieveileder, og har tilbudet Alle med i Meløy som skal bidra til at unge mellom 6 og 18 år jevnlig deltar på fritidsaktiviteter.

Kommunedialog og kommunebilde

For å ivareta nasjonale og viktige regionale interesser skal Statsforvalteren prioritere dialog med kommunene. Statsforvalteren skal gjennomføre dialogmøte med samtlige nordlandskommuner i inneværende valgperiode (2023-2027). I etterkant av dialogmøtene publiseres kommunebildene. Her kan du se hvilke kommuner som får besøk av Statsforvalteren i 2024.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.