Høring av søknad om mudring og dumping i sjø - Horn fergeleie - Brønnøy

Høringsfrist:
23. februar 2024
Kart over tiltaksområdet med inntegnet mudrings- og dumpeområde. Illustrasjonen er hentet fra søknaden.

Nordland fylkeskommune har søkt om tillatelse etter forurensningsloven til mudring og dumping i sjø ved Horn fergeleie. 

Publisert 25.01.2024

Om tiltaket

Nordland fylkeskommune planlegger å utdype foran Horn fergekai i Brønnøy for å sikre at større båter får adkomst til kai. Tiltaket omfatter mudring av 3500 kubikkmeter masser over et areal på 1400 kvadratmeter. Rene masser er enten planlagt nyttiggjort av Brønnøy kommune eller dumpet i dypere vanndyp ved siden av mudringsfelt. Forurensede masser skal leveres til godkjent mottak. Mudringen planlegges utført med gravemaskin på lekter og det kan være behov for undervannssprengning. Tiltaket har planlagt oppstart sommer/høst 2024 med en antatt varighet på omtrent 3 måneder.

Forurensningsituasjonen i tiltaksområdet

Det har blitt tatt prøver av sjøbunnen i mudre- og dumpeområdet. I den sørlige delen av mudringsområdet ble det påvist kobber i tilstandsklasse V (svært dårlig tilstand), sink i tilstandsklasse III (moderat tilstand) og flere PAH-er i tilstandsklasse III-IV (moderat til dårlig tilstand). Den øvrige delen av tiltaksområdet består av steinete masser.

Naturverdier og interesser i området

Det er ikke registrert marine naturtyper som overlapper med tiltaksområdet. Omtrent 4 km nord for tiltaksområdet er det kartlagt et område med skjellsandforekomster, og omtrent 5 km nordøst for tiltaksområdet er det kartlagt et område med større tareskogforekomster.

Det finnes gyteområde for torsk omtrent 2 km øst og omtrent 4,5 km vest for tiltaksområdet, og gyteområde for torsk og hyse omtrent 3,6 km øst for tiltaksområdet. Det finnes fiskeplasser for kveite og breiflabb i tiltaksområdet. I tillegg finnes det rekefelt omtrent 1,6 km øst for tiltaksområdet og omtrent 1,2 km nordvest for tiltaksområdet.

Rundt tiltaksområdet er det gjort observasjoner av flere fuglearter av nasjonal forvaltningsinteresse.

Høring

Søknaden med vedlegg er publisert under "Dokumenter" på denne siden. Eventuelle uttalelser til søknaden kan sendes til sfnopost@statsforvalteren.no eller Statsforvalteren i Nordland, Postboks 1405, 8002 Bodø innen 23. februar 2024. Merk oversendelsen med 2023/31463.

Høringsfrist:
23. februar 2024