Høring av søknad - Nordland fylkeskommune søker om tillatelse til mudring og dumping ved Mindland fergekai i Alstahaug kommune

Høringsfrist:
30. juni 2023 23.59
Oversikt over tiltaksområdet. Illustrasjonene er hentet fra søknaden utarbeidet av Multiconsult AS.

Nordland fylkeskommune søker Statsforvalteren om tillatelse etter forurensningsloven til mudring og dumping ved Mindland fergekai i Alstahaug kommune for å sikre adkomst for større båter. 

Publisert 31.05.2023

Om tiltaket 

Formålet med tiltaket er utdyping av området ved Mindland fergekai til kote -7,6 for å sikre adkomst for større båter til kaia. Tiltaket har planlagt oppstart sommer-høst 2023 med varighet i omtrent 3 måneder. Tiltaket omfatter mudring og dumping av ca. 200 m3 sjøbunn. Sjøbunnen i mudringsområdet består hovedsakelig av hard og steinete sjøbunn og det er derfor behov for å sprenge under vann. 

Forurensningssituasjonen i tiltaksområdet

Grunnet hard og steinete sjøbunn har det ikke vært mulig å ta overflateprøver av sedimentene i mudringsområdet. ROV-undersøkelser viser at sjøbunnen i hovedsak består av steiner. Sjøbunnen i mudringsområdet antas derfor å være ikke-forurenset.

I dumpeområdet er det ikke tatt overflateprøver, kun kjerneprøver fra 0,2-1,0 m sedimentdybde. Det ble ikke påvist innhold av miljøgifter over tilstandsklasse II (god miljøtilstand) i dypere prøver, bortsett fra TBT med innhold tilsvarende tilstandsklasse V (svært dårlig miljøtilstand) i prøven fra 20-30 cm. Sedimentene i dumpeområdet antas på bakgrunn av dette å være forurensede.

Det er flere interesser og verdier i området

Det er kartlagt et regionalt viktig gytefelt for kysttorsk omtrent 1 km øst for tiltaksområdet og et lokalt viktig gytefelt omtrent 1,3 km vest. Omtrent 1 km sørøst for tiltaksområdet er det kartlagt et gyteområde for torsk og hyse som oppgis å gyte i perioden januar til april. Nordvest for tiltaksområdet er det kartlagt et rekefelt og en fiskeplass for passive redskap hvor det fiskes etter kveite. Disse ligger henholdsvis omtrent 0,8 og 1,2 km unna tiltaksområdet.

Omtrent 15 meter sør for tiltaksområdet er det kartlagt et svært viktig bløtbunnsområde i strandsonen. Bløtbunnsområder ansees som viktige ettersom de gir robuste og stabile økosystemer, og utgjør viktige beiteområder for fugl og fisk. Bløtbunnsarter er i hovedsak stasjonære og påvirkes av faktorer direkte på de stedene hvor de befinner seg.

Tiltaksområdet ligger i et område som i kommuneplanens arealdel er avsatt med hensynssone for reindrift. Beiteområdene på Mindland benyttes primært til vinterbeiter, og tiltaksområdet berører områder som brukes i forbindelse med båttransport for rein.

Akvakulturlokalitet 45050 Skarvhammaren ligger omtrent 3,8 km nordøst for tiltaksområdet. Rundt tiltaksområdet er det gjort observasjoner av flere fuglearter av nasjonal forvaltningsinteresse. Det finnes også en småbåthavn omtrent 80 meter sør for tiltaksområdet.

Høring

Søknaden med vedlegg er publisert under «Dokumenter» på denne siden. Eventuelle uttalelser til søknaden kan sendes til sfnopost@statsforvalteren.no eller Statsforvalteren i Nordland, Postboks 1405, 8002 Bodø innen 30. juni 2023. Husk å merke oversendelsen med referansenummer 2022/7014.

Høringsfrist:
30. juni 2023 23.59