Høring av søknad - Nordland fylkeskommune søker om tillatelse til mudring ved Rødøy fergekai i Rødøy kommune

Høringsfrist:
30. mars 2023 23.59
Oversikt over tiltaksområdet. Illustrasjonen er hentet fra søknaden utarbeidet av Multiconsult AS.

Nordland fylkeskommune søker Statsforvalteren om tillatelse etter forurensningsloven til mudring ved Rødøy fergekai i Rødøy kommune for å sikre adkomst for større båter. 

Publisert 22.02.2023

Om tiltaket 

Formålet med tiltaket er utdyping av området foran Rødøy fergekai til kote -7,6 for å tilrettelegge for anløp av større båter. Tiltaket har planlagt oppstart sommer-høst 2023 med varighet i omtrent 3 måneder. Tiltaket omfatter mudring av ca. 1 200 m3  over omtrent 2 400 m2 sjøbunn. 

Opprinnelig var det søkt om å dumpe samtlige muddermasser i sjøen sør for fergekaia. Det er senere meldt om endring av søknaden. Muddermassene er nå planlagt benyttet til et tiltak på Rødøya, og det er dermed ikke behov for å dumpe muddermassene i sjø. Søknaden omfatter derfor nå kun mudring.

Forurensning 

Sjøbunnen i området består av grusig sand og meget faste masser over berg. Det kan derfor bli aktuelt å sprenge under vann. Undersøkelser av de dypere sedimentene viser bakgrunnsnivå eller god miljøtilstand (tilstandsklasse I og II) for samtlige av stoffene det ble analysert for. Overflatesedimentene inneholder hovedsakelig stein og harde sedimenter. Sjøbunnen i området anses dermed for å være ikke-forurenset. 

Naturverdier og fiskeri- og havbruksinteresser

Det er kartlagt et gyteområde for torsk og hyse omtrent 1 km vest for tiltaksområdet. Landforlengelse Belgen er lokalisert mellom store deler av gyteområdet og tiltaksområdet. Det er kartlagt et regionalt viktig gytefelt for torsk i Jektvik, omtrent 3 km sørøst for tiltaksområdet. 

Ved tiltaksområdet er det kartlagt fiskeplasser med passive redskaper hvor det forekommer et blandingsfiske hele året med settegarn etter blant annet torsk, sei, kveite, breiflabb og uer. Det forekommer også krabbefiske med teiner. Fiskeplasser for krabbe, torsk og sei er lokalisert omtrent 70 meter sør for tiltaksområdet.

Det er ikke registrert marine naturtyper som overlapper med tiltaksområdet. Det er omtrent 2,5 km til den registrerte naturtypen større kamskjellforekomst med viktig verdi. Det er omtrent 3 km til de nærmeste akvakulturlokalitetene i sjø, som ligger ved Bukkøya og Nordskaftet.

Rundt tiltaksområdet er det gjort observasjoner av ulike fuglearter av nasjonal forvaltningsinteresse.

Høring 

Søknaden er publisert under «Dokumenter» på denne siden. Eventuelle uttalelser til søknaden kan sendes til sfnopost@statsforvalteren.no eller Statsforvalteren i Nordland, Postboks 1405, 8002 Bodø innen 30. mars 2023. Husk å merke brevet eller e-posten med referansenummer 2022/6806.

Høringsfrist:
30. mars 2023 23.59