Høring av søknad fra Søndre Helgeland Miljøverk om tillatelse til deponering av organisk nedbrytbart avfall på Åremma avfallsanlegg i Vefsn kommune

Høringsfrist:
31. mars 2023 23.00

Søndre Helgelenad Miljøverk (SHMIL) har søkt om unntak fra Avfallsforskriften § 9-4 første ledd bokstav a) for å kunne deponere inntil 40 000 m3 avfall med totalt organisk karbon (TOC) over 10%

Publisert 27.02.2023

Massene stammer fra en gammel barkefylling tilknyttet sagbruksvirksomhet i perioden 1873-2009, hvor det nå planlegges tilrettelagt for industrivirksomhet. Det er dokumentert gjennom undersøkelser at massene er oljeforurenset i en slik grad at de ikke kan gjenbrukes eller tildekkes på eksisterende tomt, og det søkes derfor om tillatelse til å legge disse massene på deponi.

 

Massene består hovedsakelig av sagflis, bark og rester av impregnert trevirke, iblandet jernskrap og husholdningsavfall. Husholdningsavfall og jernskrap vil sorteres ut, og store trestokker vil kvernes til sagflis og legges med resten av massene på deponi. Massene plasseres i eksisterende deponi på Åremma, med uttak av metangass som nyttiggjøres i tilknyttet fjernvarmeanlegg.

 

Undersøkelser har vist forhøyet utlekkingspotensiale for fluorid og sink i 10 000 m3 av massene, j.f. Avfallsforskriften kapittel 9, vedlegg II. Det er også vurdert at det er risiko for spredning av organiske miljøgifter med sigevannet. Sigevannet fra deponiet samles opp og renses før utslipp til Rynes ved Vefsnfjorden. SHMIL har gjennomført en miljørisikovurdering i forbindelse med søknaden, og kommet til at deponering av massene ikke vil medføre forhøyet risiko for nærliggende resipient sammenlignet med dagens tilstand.

 

Søknaden er publisert under "dokumenter" på denne siden. Uttalelser til søknaden kan sendes til sfnopost@statsforvalteren.no eller Statsforvalteren i Nordland, Postboks 1405, 8002 Bodø innen 31. mars 2023. Vi ber om at referanse 2018/7187 oppgis ved henvendelse til oss.