Forslag om tre nye naturreservater i Bindal, Grane og Lødingen kommuner

Høringsfrist:
25. januar 2023
Gammel skog i det foreslåtte verneområdet Horsbergvatnet. Foto: Joachim Restad, BioFokus

Statsforvalteren i Nordland sender på høring verneplan for Horsbergvatnet naturreservat i Bindal kommune, Svenningvika naturreservat i Grane kommune og Torselva naturreservat i Lødingen kommune.

Publisert 24.11.2022

Alle områdene har kommet fram gjennom ordningen med frivillig vern av skog der grunneiere tilbyr staten areal for varig vern. Forslag til verneplan, inkludert forskrifter og oppsummering av innspill til oppstartsmeldinga, ligger under relaterte dokumenter. 

Verneverdier i de foreslåtte verneområdene

Verneverdiene i Horsbergvatnet er knyttet til gammel skog i form av edellauvskog og høgstaudegranskog. Berggrunnen i området er kalkrik og det er registrert flere sjeldne og kravfulle arter i området. Området har i tillegg en god forekomst av stor og grov alm.

Svenningvika består av gammel granskog med noe innslag av bjørk. Skogen er flersjiktet og har tildels mye død ved. Det er registrert flere sjeldne arter knyttet til gammel barskog i området.

Torselva omfatter naturtypen gammel boreal lauvskog. Fuktig og frodig lauvskog dekker området, der bjørk er dominerende treslag med innslag av selje, rogn og gråor. Lavfloraen i området er regionalt sett relativt rik, med flere arter som er sjeldne i distriktet. 

Høringsfrist

Formålet med høringen er å gi grunneiere, brukere av området, samt lokale og sentrale interesseorganisasjoner anledning til å komme med innspill og eventuell ny informasjon som kan være av betydning for den videre verneprosessen. 

Innspill til verneforslagene sendes skriftlig til Statsforvalteren i Nordland, Postboks 1405, 8002 Bodø eller på e-post: sfnopost@statsforvalteren.no innen onsdag 25. januar 2023. 

Høringsfrist:
25. januar 2023