Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Forslag om to nye naturreservater i Hemnes kommune og utvidelse av Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark

Legg til i egen kalender
Høringsfrist:
30. april 2021
Lamellfiolkjuke på grangadd. Foto: Terje Blindheim
Lamellfiolkjuke på grangadd. Foto: Terje Blindheim

Statsforvalteren i Nordland sender på høring verneplan for Fjellavlia og Reinåga naturreservat i Hemnes kommune, samt utvidelse av Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark i Rana kommune.

Publisert 23.03.2021

Etter naturmangfoldlovens § 43 legger Statsforvalteren i Nordland forslag til verneplaner for Fjellavlia og Reinåga naturreservat og utvidelse av Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark ut til lokal og sentral høring. Alle områdene har kommet fram gjennom ordningen med frivillig vern av skog der grunneiere tilbyr staten areal for varig vern. Forslag til verneplan ligger under relaterte dokumenter. De foreslåtte verneområdene kan sees på kart i Nordlandsatlas.

Fjellavlia og Reinåga naturreservat

Verneverdiene i Fjellavlia naturreservat er først og fremst knyttet til kalkskog. Kalkrik vegetasjon dominerer i hele området, men aller rikest er det i de vestre delene der marmor dominerer berggrunnen. Det er registrert flere rødlistearter i området. 

Reinåga naturreservat består av to geografisk adskilte områder langs elva Reinåga. Området lengst nord, ved Reinåmoen, er et stort, komplekst ravineområde med godt utviklet boreal regnskog. Området nedenfor Kattuglhola er noe mindre, men inneholder mer gammelskog, også av naturtypen boreal regnskog. Skorpelavfloraen her er svært rik. 

Utvidelse av Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark

Utvidelsesområdet av Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark, på østsiden av elva Tespa, vil tilføre eksisterende verneområde ytterligere verneverdier knyttet til et bekkekløftmiljø i mosaikk med gammel granskog. Vegetasjonen varierer fra frisk blåbær- og småbregneskog i granskogpartiene i øst, til fuktig høgstaudeskog i store deler av de bjørkedominerte sidene ned mot elva. Flere steder finnes også en del rike sig med svært krevende karplante- og moseflora. Det ble funnet flere arter som er indikatorer på gammelskog.

Høringsfrist

Formålet med høringen er å gi grunneiere, lokale og sentrale interesseorganisasjoner anledning til å komme med innspill og eventuell ny informasjon som kan være av betydning for den videre verneprosessen. Innspill til verneforslagene sendes skriftlig til Statsforvalteren i Nordland, Postboks 1405, 8002 Bodø eller på e-post: sfnopost@statsforvalteren.no innen fredag 30. april.