Bustadskontor i Kinn kommune

Fire mennesker bærer esker gjennom hage.
Kinn kommune har erfart at får du en bolig du har lyst på, vil du i større grad ta vare på boligen. Nøkkel til en god bolig viser at vi har tro på deg. Foto: Stine Aase Myhre.

Kinn kommune har organisert alle boligsosiale tjenester i en felles enhet – et kommunalt boligkontor. Alle funksjoner, oppgaver og ansvar er dermed samlet på ett sted.

Publisert 07.12.2023 av Marit Kvarum

Bakgrunn for endringen

Tidligere hadde kommunen én enhet som forvaltet alle kommunale boliger. Enheten leide boligene ut til de andre kommunale tjenestene, som f.eks. psykisk helse og rus-, og flyktningetjenesten.

Hver tjeneste hadde et fast antall boliger, noe som gjorde at det kunne være ledige boliger i en tjeneste samtidig som andre vanskeligstilte i kommunen manglet bolig.

Modellen ga tapte husleieinntekter for kommunen, høy bruk av personellressurser, i tillegg til at vanskeligstilte sto uten bolig selv om boliger sto tomme.

Med dette som bakgrunn utarbeidet kommunen kostnadskalkyler og analyser for ny organisering. Analysene viste at det ville lønne seg både tidsmessig og økonomisk å samle alle oppgavene i én enhet.

Kommunen så et stort forbedringspotensial innen forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) av bolig- og eiendomsmassen. Bedre styring og helhetlig bruk av prosjekter, tilskuddsmidler og låneordninger ville også gi gevinst.

Organisering, oppgaver og ansatte

Kinn boligkontor er per i dag ikke et eget foretak eller stiftelse, men driftes som en kommunal enhet.

I modellen til Kinn står bustadskontoret som eier og forvalter av alle boliger (egne og innleide), samtidig som den har oppfølgings- og utviklingsansvaret for den samlede boligmassen i kommunen.

På den måten er all byggeteknisk, økonomisk og sosialfaglig kompetanse samlet i en felles enhet.

Boligkontoret har disse oppgavene:

 • Skaffe boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet
 • Ta ansvaret for forvaltningen av kommunens boligportefølje
 • Styrke den enkeltes mulighet til å mestre boforholdet gjennom oppfølging i hjemmet

Mer konkret skal boligkontoret:

 • Gi råd og veiledning i alle typer boligspørsmål
 • Ta imot og behandle søknader om kommunal bolig
 • Tildele kommunale boliger
 • Ha ansvar for all administrasjon og utleieforvaltning av boligene
 • Klargjøre boliger
 • Veilede og behandle av søknader om bostøtte, startlån og boligtilskudd
 • Følge opp prosjekter og støtteordninger (eks. «Fra eie til leie», mv..)
 • Planlegge strategisk arbeid knyttet til boligbehov
 • Iverksette bo- og nærmiljøtiltak
 • Gi oppfølging og tjenester i hjemmet ved behov

Bioligenheten er flerfaglig satt sammen og dekker både økonomi, finansiering, anskaffelser, kundebehandling, bo veiledning og mestring, bomiljøoppfølging samt teknisk oppfølging av boligmassen.

Disse fagressursene er ansatt i enheten:

 • Tjenesteleder
 • Saksbehandler overfor Husbanken
 • Kundeveiledere
 • Økonomiansvarlig
 • Administrasjonsleder
 • Boveiledere
 • Erfaringskonsulent
 • Miljøvaktmestere

Kobling til ny boligsosial lov

§ 6.Plikt til å gi individuelt tilpasset bistand til vanskeligstilte på boligmarkedet.

 I modellen er brukeren i sentrum fra søknad til tildeling, til oppfølging, til utflytting i egen eid eller leid bolig.

Boligkontoret skal:

 • Bidra til at alle husstander skal kunne disponere en god bolig i et godt nabolag, innenfor en utgiftsramme som står i forhold til husstandens inntekt
 • Gi bistand til vanskeligstilte på boligmarkedet ved å tilby ulike tjenester som boligfinansiering, økonomiske virkemidler til boutgifter og kommunale utleieboliger
 • Kunne sikre at god strategi og tydelig arbeid i innsatsområdet blir iverksatt, gjennomført og videreutviklet i Kinn kommune

Resultater

Gjermund Veka er tjenesteleder for boligkontoret i Kinn kommune. Han mener den nye modellen har gitt resultater i form av et godt tverrfaglig samarbeid, god oversikt over boliger, god brukermedvirkning og dermed et bedre tjenestetilbud.

Det siste har gitt seg utslag i at tidligere vanskeligstilte på boligmarkedet, ikke er det lenger.

Suksessfaktorer

Veka nevner disse suksessfaktorene:

 • Solid støtte fra politikere og administrativ ledelse under arbeidet med omorganisering. Blant annet ledet kommunedirektøren styringsgruppa, som iverksatte innføring av ny modell med god hjelp fra kommunalsjef for helse og omsorg og NAV Kinn
 • Samling av tjenester i en enhet har gjort det enklere å samordne tjenester og få til et helhetlig boligsosialt arbeid. Som for eksempel har kommunen nå god oversikt over alle boliger, både egne og innleide
 • Kommunen har ansatt flere «miljøvaktmestere». Dette er håndverkere som snekkere, rørleggere og elektrikere, som også har varme hjerter og er flinke til å arbeide med mennesker.
 • Kompetanse rundt Husbankens metodikk og virkemidler. Det har gjort kommunen i stand til å jobbe mer helhetlig rundt Husbankens virkemidler, og spart Kinn kommune for mye tid
 • Godt samarbeid med flyktningetjenesten har gjort det mulig for kommunen å engasjere bosatte, til for eksempel boligoppfølging og som vaktmestere
 • Nært samarbeid med NAV Kinn har gitt kommunen en solid sosialfaglig profil

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Kontaktpersoner