Tilsynskalender - Prosjektfase 3

Departementet har gitt Statsforvalterens fellestjenester(STAF) og Statsforvalteren i Møre og Romsdal(SFMR) i oppdrag å lede og videreutvikle Tilsynskalenderen i prosjektets siste fase. 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 09.03.2021

Tilsynskalenderprosjektet startet høsten 2018, med konstituering av styrings- og prosjektgruppe den 30. aug. 2018, på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD).

Prosjektet er nå begynt på sin siste fase. Fase 1 ble lagt fra oss i 2018 og 2019, fase 2 i 2020 og denne siste fasen, fase 3, i 2021.

KMD har altså gitt STAF og SFMR i oppdrag å lede og videreutvikle Tilsynskalenderen i prosjektets fase 3. Prosjektet er tidfestet fra 01.01.21 til 31.12.2021. Når fase 3 er gjennomført, skal driften av Tilsynskalenderen overføres til STAF og settes i produktstatus.

Samarbeid for trygghet og forenkling

Vi samarbeider i denne fasen med prosjektet Deling av tilsynsdata i regi av Arbeidstilsynet. Her utvikles tjenesten TILDA. TILDA skal gi tilsynsmyndighetene muligheter til å dele data og samhandle på tvers. TILDA har som mål at deling av data mellom statlige tilsyn skal forenkle, og gi et tryggere samfunn. Gjennom prosjektet TILDA vil en rekke statlige tilsynsmyndigheter og Brønnøysundregistrene i 2021 slå kreftene sammen for å samhandle bedre gjennom å dele data og effektivisere tilsynsarbeidet. Målet er bedre koordinerte og målrettede tilsyn. Det er i samarbeid med TILDA vi i fase 3 skal arbeide for å få til en god løsning for integrasjon mellom Tilsynskalenderen og statlige tilsynsmyndigheter.

I prosjektet samarbeider vi også med Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) for at de skal gis muligheter for integrasjon til Tilsynskalenderen.

Mandat

Prosjektets fase 3 har som mandat å:

  • følge opp forbedringsarbeidet som ikke ble utført i fase 2
  • sørge for at integrasjon med TILDA blir satt i produksjon våren 2021
  • vurdere og prioritere tekniske innspill som forbedrer brukeropplevelsen i tilsynskalenderen
  • sørge for at prioriterte tiltak blir implementert etter oppsatt aktivitetsplan
  • forbedring av brukergrensesnittet
  • teknisk bistand til NKRF i deres utviklingsprosjekt
  • gjennomføre en sluttevaluering av prosjektarbeidet (fase 3 har ikke mandat til evaluering av driften og effekten av Tilsynskalenderen)

Ønsker spørsmål og innspill

Det er viktig i denne sluttfasen av prosjektet å ta tak i alle spørsmål og innspill fra alle interessenter og samarbeidspartnere. Det er derfor av stor betydning for prosjektet å få tilbakemeldinger! Kontakt gjerne prosjektlederen enten på epost eller på telefon. (Se kontaktinformasjon i boksen til høyre.)

Målet er å levere et best mulig prosjektresultat – der Tilsynskalenderen framstår som et godt verktøy for samordning av statlige tilsyn med kommunene.

Gi innspill til samordnar

Helge Mogstad
Telefon: 92642280
E-post: fmmrhemo@statsforvalteren.no