Representant for enslig mindreårig asylsøker

Oppdatert 05.01.2024

Enslige mindreårige asylsøkere har krav på å få oppnevnt en representant.

En enslig mindreårig asylsøker er en person under 18 år som kommer til Norge uten foreldre eller andre med foreldreansvar, og som søker beskyttelse (asyl). Det kan også være aktuelt å oppnevne en representant for en mindreårig som har foreldre i Norge, men hvor disse er ute av stand til å ivareta den mindreåriges interesser. 

Statsforvalteren skal oppnevne en representant for den mindreårige straks de er kjent med at vedkommende befinner seg i en situasjon som beskrevet.

En representant er en juridisk erstatter for foreldrene. En representant har ikke den daglige omsorgen, men skal ivareta den mindreåriges juridiske interesser og andre forhold som er tillagt foreldreansvaret. 

Hva skal representanten din gjøre?

 • være med deg på samtaler med utlendingsmyndighetene
 • besøke deg for å høre hvordan du har det
 • spørre deg om hva du ønsker
 • hjelpe deg med utlendingssaken din
 • ha kontakt med norske myndigheter på dine vegne
 • hjelpe deg hvis du vil reise hjem
 • ikke si videre det du forteller med mindre du ønsker det

Det er ikke representantens oppgave å ha deg på overnatting, ta deg med på ferie og utflukter, gi gaver eller kjøpe klær, følge deg til møter med norske myndigheter eller å være din nye mamma eller pappa. 

Representantoppdraget kan deles inn i transittfasen og ventefasen. Når du får innvilget midlertidig oppholdstillatelse som danner grunnlag for permanent opphold i Norge, faller representantordningen bort. Som mindreårig skal du da få oppnevnt verge etter reglene i vergemålsloven. 

Hvem kan bli representant?

Barnet trenger en voksen han eller hun kan være trygg på, og som ivaretar de spesielle behovene barnet har. Det er viktig at representanten har gode kunnskaper om det norske samfunnet, norsk språk og at han eller hun kan orientere seg i det offentlige systemet. Vervet krever at du er et medmenneske, samtidig som du skal sikre at barnets rettigheter blir ivaretatt. 

Du kan søke om å bli representant for enslig mindreårig asylsøker ved å fylle ut og sende inn dette skjemaet.

Sammen med søknaden må du også sende inn CV, oppgi referanser og levere politiattest. Statsforvalteren vurderer om du er egnet til å ta på deg et konkret oppdrag. Søknaden blir behandlet hos Statsforvalteren der du søker oppdrag. 

Den mindreåriges ektefelle eller samboer kan ikke oppnevnes som representant. Det samme gjelder personer som jobber med beskyttelsessaken, personer som utøver omsorgsansvar, og den mindreåriges advokat. Øvrige slektninger bør heller ikke oppnevnes som representant, da det kan oppstå inhabilitetsproblemer.

Din rolle som representant

Dersom du ikke har et begrenset mandat, trer du inn som en juridisk erstatter for foreldrene og treffer alle avgjørelser som faller inn under foreldre- og vergeansvaret.

Eksempler på oppgaver for en representant:

 • Ivareta den mindreåriges interesser i asylsaken og i eventuelle andre pågående saker.
 • Delta på alle samtaler den mindreårige har med utlendingsmyndighetene i anledning asylsaken.
 • Kontakt med den mindreåriges advokat.
 • Dialog med de som utøver omsorgsansvaret, og eventuell oppfølging fra andre aktører som bistandsadvokat, barnevern, politi, etc.
 • Påse at den mindreårige får forsvarlig omsorg, tilstrekkelig helsehjelp og skolegang.
 • Sikre at barnets beste blir vurdert, og at barnet blir hørt og får medvirke i avgjørelser i henhold til alder og modenhet.
 • Bistå ved undersøkelser om identitet og alder (blant annet samtykke til alderstest).
 • Følge opp andre forhold som ligger inn under det juridiske foreldreansvaret (eksempler er forsvinning, pågripelse av politiet, samtykke til helsehjelp).

Du har ikke ansvaret for den mindreåriges forsørgelse og daglige omsorg.  Din oppgave vil her være å sikre at den mindreåriges omsorgsbehov er tilfredsstillende ivaretatt, og eventuelt klage på vegne av den mindreårige dersom vedkommende får et dårligere tilbud enn det man har krav på. Det vil for eksempel ikke være din oppgave som representant å tilrettelegge for et forsvarlig botilbud, aktiviteter, eller stå for transport av den mindreårige. Statsforvalteren gir opplæring og veileder representanter i sitt distrikt.

Du har krav på godtgjøring og utgiftsdekning for arbeidet som representant. Det er faste satser fordelt etter transittfasen og ventefasen. 

 

 

Vis mer

Kontakt oss

Vi har telefontid mandag, onsdag, torsdag og fredag i tidsrommet 12.00-14.00.

Telefon: 62 55 10 02

E-post: sfinpost@statsforvalteren.no 

Kontaktpersoner:

Jo-Bjørner Haugen, avdelingsdirektør

Anne Klafstad

Anne Lise O. Nyberget

Berit Midthus

Ellen Eva Ørebech Sverdrup

Eva Østbye

Hanne Kristin Bratlie

Jorge Valdivia Jaen

Julie Emilsen

Kristina Bjørnerud Grønland

Mari Hovland

Marit Kolstad

Martin Narum

Nina Martinsen

Nina Nordhagen Paulsen

Raafat Faraj

Rannveig Volla

Siv Irene Helgevold

Unni Steen