Kompetanse- og tjenesteutviklingstilskudd 2024

Søknadsfrist:
1. april 2024
Målgruppe:
Kommuner, interkommunale selskap, fagskoler, høgskoler, universitet og fylkeskommunene
Ansvarlig:
Statsforvalteren i Innlandet
Hvem kan søke:
Kommuner, interkommunale selskap, fagskoler, høgskoler, universitet og fylkeskommunene
Rapporteringsfrist:
1. mars 2025

Statsforvalteren har som oppdrag å forvalte kompetanse- og tjenestetilskuddet, statsbudsjettet kapittel 761 post 68.

Tilskuddsordningen inngår i Kompetanseløft 2025 og Opptrappingsplan for heltid og god bemanning i omsorgstjenesten. Det anbefales sterkt at kommunene har enn plan for sitt arbeid med kompetanse og rekruttering jamfør den demografiske utviklingen i Innlandet.

Publisert 30.01.2024

Formål: Bidra til å redusere mangelen på personell med relevant fagutdanning i omsorgstjenesten, og legge til rette for en bærekraftig omsorgstjeneste.

Hvem kan søke: Kommuner, interkommunale selskap, fagskoler, høgskoler og universitet kan søke tilskudd. Fylkeskommunene kan kun søke om tilskudd til kompetansetiltak innen psykisk helse og rusfeltet

Tildelingskriterier: Det gis tilskudd til kompetansetiltak og tjenesteutvikling i omsorgstjenestene. Videre gis det tilskudd til kompetansetiltak innen psykisk helse og rusfeltet i andre kommunale og fylkeskommunale tjenester. Tiltak som utvikles i samarbeid med næringsliv eller utdannings- og forskningsinstitusjoner skal gis et fortrinn. Ved tildeling legges det til grunn en kommunal egenandel. For detaljer knyttet til tildelingskriteriene se vedlagt reglement.

Prioritering: Følgende søknader prioriteres: Grunn- og videreutdanning, videreutdanning av høgskoleutdannede, desentraliserte studier, tjenesteutvikling og søknader fra distriktskommuner

Overføring/omdisponering av midler: Ubrukte midler kan overføres ett år. Midler som ønskes overført til 2024 føres på søknadsskjema for 2024. Dette gjelder for søknader om friske midler i 2024, og de som kun ønsker overføring fra 2023. Ved ønske om omdisponering av midler ta kontakt med kontaktperson hos Statsforvalteren.

Rapportering: Det rapporterer til Statsforvalteren innen 01.03 2025. Det skal rapporteres for kalenderåret, dvs. per 31.12 året tilskuddet ble tildelt.

For mer informasjon se regelverk og søknadsskjema.

Informasjon fra Helsedirektoratet om tilskuddet finnes her.

Søknadsskjema 2024 sendes til vårt postmottak, sfinpost@statsforvalteren.no, i EXCEL-format innen 1.april 2024. 

Søknadsfrist:
1. april 2024
Målgruppe:
Kommuner, interkommunale selskap, fagskoler, høgskoler, universitet og fylkeskommunene
Ansvarlig:
Statsforvalteren i Innlandet
Hvem kan søke:
Kommuner, interkommunale selskap, fagskoler, høgskoler, universitet og fylkeskommunene
Rapporteringsfrist:
1. mars 2025