Tiltakspakke sårbare eldre

Søknadsfrist:
31. mars 2021
Målgruppe:
Sårbare eldre
Ansvarlig:
Statsforvalteren
Hvem kan søke:
Kommuner, fylkeskommuner, interkommunale selskaper, frivillige og ideelle stiftelser (herunder stiftelser)
To eldre mennesker holder hender.
To eldre mennesker holder hender. Foto: Sabine van Erp/Pixabay.com.

Regjeringen viderefører tilskuddene til tiltakspakke for sårbare eldre i 2021.

Publisert 16.02.2021

Tilskuddet er todelt: Det retter seg både mot seniorer og eldre som bor i egen bolig, og mot eldre personer som er langtidsboende ved sykehjem og omsorgsbolig med heldøgns bemanning. Stasforvalteren er gitt oppdraget med å forvalte tilskuddene.

Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet

Formålet med tilskuddet er å motvirke ensomhet og passivitet og å skape aktivitet, deltagelse, sosialt felleskap og møteplasser. Målgruppen er seniorer og eldre som bor i eget hjem eller omsorgsbolig. Tilskuddet kan søkes på av kommuner, fylkeskommuner, interkommunale selskaper og frivillige og ideelle organisasjoner (herunder stiftelser). Statsforvalteren i Innlandet har ca. kr. 7 400 000 til fordeling.

Aktivitetstilbud og besøksvert

Målet for tilskuddet er å stimulere til innovative tiltak for å opprettholde aktivitet og sosial kontakt, slik at personer som er langtidsboende ved sykehjem og omsorgsbolig med heldøgns bemanning får aktive og meningsfulle hverdager, gode opplevelser og sosial kontakt med sine nærmeste. Målet for besøksvert i sykehjem og omsorgsboliger er at kommuner legge til rette for ev. i samarbeid med frivilligheten at besøk blir gjennomført på en hyggelig, god og smittevernsikker måte. Statsforvalteren i Innlandet har ca. kr. 13 000 000 til fordeling.

Se regelverket for nærmere informasjon om tilskuddene. Vi ber også om at vedlagte søknadsskjema benyttes og sendes til sfinpost@statsforvalteren.no

Søknadsfrist: 31.03.2021