Regional beredskap

Statsforvalteren har ansvar for å ha oversikt, samordne og informere om arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap i fylket. Statsforvalterens samordningsansvar gjelder både overfor kommunene (kommunal beredskap) og overfor regionale aktører i fylket (regional beredskap).

Regional beredskap er både å forebygge kriser og gi bedre beredskap til å håndtere kriser.  Offentlige regionale myndigheter samarbeider med næringsliv og frivillige organisasjoner for å få dette til.  Sentralt i arbeidet er utvikling av risiko- og sårbarhetsanalyser, samordning av beredskapsplaner og å være kjent med hverandres ressurser og kapasitet. 

For å gjennomføre dette har man forskjellige virkemidler i regionen - de viktigste er:

  • Fylkesberedskapsrådet
  • Utarbeidelse av Regional risiko- og sårbarhetsanalyse (FylkesROS) med oppfølgingsplan
  • Deling av informasjon og kunnskap
  • Samfunnssikkerhet knyttet til arealplanlegging - herunder klimatilpasning 
  • Kunnskap- og informasjonsdeling
  • Samordning i håndteringen av uønskede hendelser

Publisert 21.01.2020

Fylkesmannen sett i kortene

Fylkesmannen er som regel den som er ute og øver kommunene på beredskapsområdet. I går var det Fylkesmannen selv som ble øvd av direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.


Publisert 11.04.2019

Vi må bli flinkere til å tenke på tvers

Var et av budskapene som ble gitt da Fylkesberedskapsrådet i Innlandet var samlet for første gang. Fylkesmannen ønsker å bruke rådet aktivt og strategisk - det er viktig å lære hverandre å kjenne!