E6 Roterud-Storhove med avlastningsvei i Lillehammer – noen innsigelser gjenstår

E-6
E-6 Foto: Anne Kathrine Fossum / Statsforvalteren i Innlandet.

Planforslagene som berører Lillehammer kommune er nå ute til ny høring. Flere av innsigelsene er imøtekommet, men gjenstår fortsatt noe arbeid med planen for å sikre at viktige nasjonale og regionale interesser blir ivaretatt. Statsforvalteren har tro på at videre dialog vil kunne løse gjenstående innsigelser fra statlige myndigheter.  

Publisert 25.03.2022

Statsforvalteren hadde flere innsigelser til reguleringsplanforslagene i Lillehammer og Gjøvik kommune ved første gangs høring i september 2021. Vi mener det har vært lagt ned en god jobb med plandokumentene, og flere av våre innsigelser er nå imøtekommet.

Berørte statlige interesser

Strekningen fra Roterud til Storhove omdisponerer mye dyrka mark. Statsforvalteren opprettholder begge innsigelsene som ble fremmet ved første gangs høring. Andel omdisponering er fortsatt omfattende og kompenserende tiltak i planen vurderes ikke som tilstrekkelig sikret.  

For hele strekningen er også strandsonen og vassdrag berørt. Statsforvalteren mener at juridisk bindende føringer må sikres  for å ivareta interessene. Når det gjelder naturreservatet er det fortsatt gjenstående krav når det gjelder planbestemmelsene om støy. Både for naturreservatet og for vassdrag skal tiltakene behandles etter annet lovverk før planen kan vedtas og gjennomføres.

Statsforvalteren mener fortsatt at hensynet til friluftsliv ikke er tilstrekkelig ivaretatt i planforslaget. For områdene klimagassutslipp, landskap og støy anses innsigelsene som imøtekommet.

Når det gjelder reguleringsplan for avlasta vei, har Statsforvalteren frafalt innsigelsen til gang- og sykkelvei over Lillehammer bru. Det har i dialog med andre berørte myndigheter og Nye Veier ikke lykkes å finne løsninger på innsigelsen. Dette er etter vårt syn sterkt beklagelig.

Samordning av statlige myndigheter

Samordningen mellom statlige myndigheter har foregått parallelt med prosessen.  Dette for å sikre at statlige myndigheter er samordnet og ikke skaper unødvendige utfordringer i det videre planarbeidet. Mellom 1. og 2.gangs høring er flere av innsigelsene imøtekommet. Gjenstående innsigelser er knyttet til formelle forhold når det gjelder dokumentasjonskrav og planbestemmelser.

Statsforvalteren har tro på at videre dialog vil kunne løse gjenstående innsigelser fra statlige myndigheter.

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Statforvalterens rolle i arealplansaker

Statsforvalteren har flere roller i arealplansaler:

  • Ivareta sektorinteresser på de områder vi har et fagansvar. I plansaker vil det bl.a gjelde naturmangfold, verneverdier, jordvern, klima, vassdrag, forurensning, folkehelse, barn og unge. Dersom kommunale planer strider med interesser statsforvalteren skal ivareta kan vi fremme innsigelse.
  • Samordning av innsigelser fra statlige regionale myndigheter (se egen faktaboks)
  • Mekling gjennomføres deres det gjennom planprosessen ikke finnes omforente løsninger som ivaretar de ulike hensyn i planen på en god nok måte. Da vil det være uløste innsigelser. Meklingen gjennomføres av en represerntant fra Statsforvalteren som da går ut av rollen som sektormyndighet og inn i en rolle hvor oppgaven er å bidra til å finne omforente løsninger mellom planeier og berørte sektorinteresser som ikke er løst gjennom planprosessen.

Samordning av statlige innsigelser

Samordning av statlige innsigelser til kommunale planer er en fast ordning som innebærer at innsigelser fremmet av statlige myndigheter kommer samordnet fra Statsforvalteren til kommunen. Samordningen innebærer også at Statsforvalteren under planprosessen legger til rette for dialog med partene med sikte på å samordne innsigelsene fra statlige myndigheter slik at det kan gjennomføres mest mulig effektive planprosesser.

Planfasen etter at innsigelse er fremmet påvirkes ikke av ordningen, men kommunen og innsigelsesmyndighetene oppfordres til å arbeide aktivt for å avklare innsigelser lokalt. Statsforvalteren kan også i denne fasen ta en aktiv rolle i å tilrettelegge for dialog. Dersom partene ikke kommer til enighet legges saken fram for mekling.