Klarsignal for utvidelse av hyttefelt på Skei

Bilde: Gausdal kommune
Bilde: Gausdal kommune

Klagene på reguleringsplanen for «Skeislia familietun» i Gausdal er nå behandlet av Statsforvalteren. I avgjørelsen stadfester Statsforvalteren kommunens vedtak.

Publisert 15.02.2022

Reguleringsplanen legger opp til en utvidelse av hyttefeltet, med 16 nye hytter mot opprinnelig 6. Både grunneier og hyttenaboer klaget på planvedtaket.

 

Tvist om myrområder

Det har vært stor uenighet rundt et omtvistet «myrområde» sørøst i hyttefeltet. Grunneier mener at området ikke er myr, og klaget på at kommunen fjernet to tomter fra området. Flere av hyttenaboene mener imidlertid at dette er et viktig myrområde som må tas vare på, og ønsker derfor at flere hyttetomter fjernes.

 

Etter Statsforvalterens vurdering synes det klart at området ikke er dyp myr som er underlagt spesielt vern i dette tilfellet. Kommunen hadde vært på befaring og gjort undersøkelser i marken som viste at det i hovedsak var skogsmark. Når to av tomtene likevel ble tatt ut, var dette fordi kommunen anså at området har viktige egenskaper i form av drenering og oppsamling av overvann.

 

Byggehøyder og hyttenes størrelse

Hyttenaboene var også uenige i at det ene hyttefeltet innenfor planområdet tillot høyere gesims- og mønehøyde enn de øvrige. I tillegg ønsket de at maks tillatt bruksareal (BRA) for hyttene skulle være 110 m2.

 

Kommunen hadde i klagebehandlingen sin tatt anførselen om byggehøyder til følge, og nedjusterte gesims- og mønehøyde slik at disse ble like for hele planområdet. Dette vil bidra til å redusere utbyggingens massive uttrykk. Kommunen mente derfor at det ikke var nødvendig å i tillegg sette maks tillatt BRA til 110 m2.

 

Etter en gjennomgang av saken har ikke Statsforvalteren funnet noe å utsette på kommunens saksbehandling eller vurdering. Statsforvalteren stadfester derfor kommunens vedtak med de endringer for gesims- og mønehøyde som kommunen vedtok i sin klagebehandling.

 

Statsforvalterens klageavgjørelse kan du lese her.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.