Ulovlig graving på Nordseter i Lillehammer

Foto: Lillehammer kommune

Ulovlig graving på Nordseter i Lillehammer har ført til pålegg, tvangsmulkt og gebyr fra kommunen. Etter klage fra de berørte har Statsforvalteren gjort endringer i kommunens vedtak som betyr at deler av saken må behandles på nytt.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 16.07.2021

Kommunen har holdt grunneierne, Tinde Utvikling AS og Anlegg Øst Entreprenør AS ansvarlige for gravearbeidet i hytteområdet Lillehammer Sæter 3. Alle tre klaget til Statsforvalteren på reaksjonene de fikk fra kommunen. Statsforvalteren har nå behandlet klagene.

 

Deler av gravingen må rettes opp i

Kommunen påla Tinde Utvikling å rette opp i gravearbeidet i sin helhet ved å tilbakeføre terrenget slik det var før arbeidet ble satt i gang. Deler av området er avsatt til hyttebygging, slik at det uansett må regnes med inngrep i terrenget til en viss grad. På grunn av dette mener Statsforvalteren at det blir for strengt å kreve fullstendig tilbakeføring, noe som førte til at kommunens vedtak om tilbakeføring ble delvis opphevet av Statsforvalteren.

Statsforvalteren konkluderte annerledes når det gjaldt gravearbeidet i området avsatt til friluftsformål og skiløype. For denne delen av gravearbeidet stadfestet Statsforvalteren kommunens vedtak om å pålegge Tinde Utvikling å tilbakeføre terrenget. Vi forskjøv fristen for å gjennomføre pålegget til 31. desember 2021.

For å sørge for at pålegget blir gjennomført, er Statsforvalteren er enig med kommunen i at Tinde Utvikling skal få tvangsmulkt. Statsforvalteren la seg på samme nivå som kommunen, det vil si tvangsmulkt på kr 1 000 per dag.

 

Enig med kommunen

Plan- og bygningsloven krever søknad for såkalte «vesentlige terrenginngrep». I dette tilfellet var det ifølge reguleringsplanen også spesielle krav til søknad om byggetillatelse i området. Likevel ble gravearbeidet på Nordseter ikke søkt om. Gravearbeidet er også i strid med formålene som området er avsatt til i reguleringsplanen.

Til sammen har kommunen ilagt overtredelsesgebyrer på en halv million. Statsforvalteren er enig med kommunen i at det kan og bør reageres med overtredelsesgebyr overfor Tinde Utvikling og Anlegg Øst Entreprenør for brudd på søknadsplikten og arealformålene.

Men det er uklart i hvor stor grad Tinde Utvikling og Anlegg Øst Entreprenør har brutt arealformålet som gjelder hyttebygging. Statsforvalteren har derfor opphevet deler av kommunens vedtak om overtredelsesgebyr. Det betyr for det første at kommunen må klargjøre grensen for lovlige og ulovlige terrenginngrep i området, før det illegges gebyr for overtredelsen av arealformålet. For det andre må kommunen på nytt ta stilling til størrelsen på gebyret.

 

Grunneierne slipper fri

Statsforvalteren er ikke enig med kommunen i at grunneierne kan holdes ansvarlig. Årsaken er at bevisene i saken ikke er gode nok til å kunne konkludere med at grunneierne har vært tilstrekkelig involvert i gravearbeidet. Derfor er overtredelsesgebyret på kr 100 000 overfor grunneierne opphevet gjennom Statsforvalterens klageavgjørelse.

Kontaktpersoner