Endelig avslag for utedo i Øyerfjellet

Kilde: Pixabay
Kilde: Pixabay

I fjor høst behandlet Statsforvalteren en klagesak om utedo i byggeforbudssonen rundt Goppollvatnet. Kommunen avslo søknaden fordi dispensasjonsvilkårene ikke var oppfylt. Statsforvalteren konkluderte imidlertid med at vilkårene var oppfylt og opphevet vedtaket. Nå er kommunens nye vedtak klaget inn til Statsforvalteren.

Publisert 26.05.2021

Dispensasjon avhenger av kommunens skjønn

Selv om lovens vilkår er oppfylt, har ingen krav på å få dispensasjon. Kommunen har en skjønnsmessig adgang til å avslå søknader, så lenge det er en saklig grunn til det. Denne vurderingen hører til kommunens frie skjønn. Statlig myndighet skal være tilbakeholden med å gripe inn i det kommunale selvstyret.

 

Kommunen frykter uheldig presedensvirkning

Ved kommunens fornyede behandling valgte Plan- og miljøutvalget å avslå søknaden. Selv om tiltaket isolert sett er beskjedent, fant de det hensiktsmessig å ikke gi tillatelse. Kommunen vurderte risikoen for presedens og hvilke negative virkninger det kan gi. Avgjørelsen om å avslå begrunnes hovedsakelig med de uønskede effektene av en bit-for-bit-nedbygging. Kommunen har sett det som hensiktsmessig å bremse uønsket utvikling, fordi denne saken kan sette en standard for lignende tiltak ved vassdragene i Øyerfjellet. Kommunen har også sammenlignet med andre tillatelser som er gitt, men mener det ikke vil være usaklig forskjellsbehandling å avslå.

 

Statsforvalteren har vurdert kommunens begrunnelse

Statsforvalteren vurderer at avslaget er saklig begrunnet. Saken er av lokalpolitisk karakter og vi mener begrunnelsen er holdbar. Klagen gir, etter vårt syn, ikke grunn til å sette kommunens avgjørelse til side. Statsforvalteren har derfor endt med å stadfeste kommunens avslag.

 

Saken om utedoen i Øyerfjellet er med dette endelig avgjort i forvaltningen.