Hva skjer med 25 000 kubikk masser på Fagstadmyra i Lillehammer?

Flyfoto av Fagstadmyra i Lillehammer, hentet fra 1881.no
Flyfoto av Fagstadmyra i Lillehammer, hentet fra 1881.no

Før det eventuelt gis tillatelse til å håndtere massene på Fagstadmyra, må naturmangfold og støy utredes nærmere. Dette konkluderer Statsforvalteren med i sin klageavgjørelse.

Publisert 06.05.2021

Brukt som deponi

I dag er det store mengder masser på Fagstadmyra hvor det tiltenkt utbygging av boliger. Massene stammer fra ulike prosjekter i Lillehammer-regionen. I flere år har Fagstadmyra fungert som deponi – uten tillatelse.

 

Dispensasjon fra arealformål

Nylig ble det søkt om dispensasjon til å avslutte virksomheten og klargjøre Fagstadmyra for boligutbygging, som området jo er avsatt til i reguleringsplanen. Lillehammer kommune innvilget dispensasjon til å sortere og transportere massene ut til diverse byggeprosjekter i Lillehammer.

 

Dispensasjon ble innvilget på flere betingelser som er ment å avhjelpe naboulemper forbundet med håndteringen av massene. Dette gjelder blant annet støy, støv og trafikk. Dispensasjonen ble påklaget av en berørt nabo i området.

 

Naturmangfold og støy 

Ved Statsforvalterens klagebehandling ble det avdekket at kommunens vurdering av naturmangfoldet i området ikke er god nok. Ett av hensynene Statsforvalteren la vekt på, er at massene som er tilkjørt Fagstadmyra over flere år trolig ikke har vært undersøkt ved mottak. Uten slik mottakskontroll er det usikkert om massene inneholder fremmede organismer (f.eks. planten lupin), som er regnet som en trussel for det norske naturmangfoldet.

 

Sorteringen og transporteringen av massene fører med seg støy som er til ulempe for beboere i området. Med bruk av støyvoll vil noe av støyen reduseres, men dette hjelper ikke for dem som er bosatt i overkant av Fagstadmyra. Statsforvalteren er enig med Innlandet fylkeskommunes høringsuttalelse i saken, som sier at ytterligere utredning av støy er nødvendig for å danne seg et totalbilde av støyulempen for berørte beborere.

 

Ny behandling

Statsforvalteren opphevet avgjørelsen om å innvilge dispensasjon og sendte saken tilbake til kommunen for ny behandling. Vedtaket finner du her.