Statsforvalteren mener vedtaket om vindmøller er lovlig

Illustrasjonsfoto av vindmøller.
Illustrasjonsfoto av vindmøller. Foto: Getty Images.

Interesseorganisasjonen Motvind Nord-Odal har bedt Statsforvalteren om å omgjøre sitt vedtak i vindkraftsaken på Songkjølen og Engerfjellet. Saken var til klagebehandling hos Statsforvalteren i 2019, men Motvind var ikke en av klagerne den gangen.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 18.03.2021

Mener kommunen og Statsforvalteren tolker loven feil

Ifølge Motvind er det ikke nok at NVE har gitt konsesjon. De mener kommunen og Statsforvalteren må gjøre en egen vurdering av lovens vilkår for dispensasjon. I tillegg viser de til mangelfull nabovarsling og at deler av prosjektet ligger innenfor forbudssonen rundt vassdrag.

Ny gjennomgang, men samme syn

Vilkårene for dispensasjon var også tema i 2019, og Statsforvalteren stadfestet kommunens dispensasjon. Nå har saken blitt vurdert på nytt, og vi har ikke endret syn. Lovens forarbeider og konsistent praksis tilsier at vilkårene skal anses oppfylt når det er gitt konsesjon. Etter vårt syn er lovgivers intensjon at slike saker ikke skal behandles dobbelt – hovedvekten av vurderingen skal gjøres av NVE. Vindkraftsaker er ikke like egnet for vurdering i kommunen, som «vanlige» dispensasjonssaker. Fordelene er av nasjonal betydning, mens ulempene rammer lokalt. Avveiingen av de ulike hensynene, foretas derfor av statlig myndighet gjennom konsesjonsbehandlingen. Her inngår bl.a. naturvern, friluftsliv, kraftproduksjon og klimahensyn.

Siden vilkårene skal anses oppfylt, er kommunens anledning til å avslå begrenset til det «frie skjønnet». Kommunestyret i Nord-Odal vedtok imidlertid å innvilge dispensasjonen, siden det ikke var avgjørende grunner imot. Statsforvalteren har ingen innvendinger til dette.

Undersøkelse av varsling og plassering

Nabovarsling har blitt vurdert i klagesaken og Statsforvalteren mener dette ikke har hatt betydning for vedtaket. Medvirkning er tilstrekkelig ivaretatt og berørte har fått komme med sitt syn på saken. Når det gjelder plasseringen, er det ikke dokumentert at vindmøller plasseres nært vassdrag som er belagt med byggeforbud. Statsforvalteren har uansett bedt kommunen undersøke om dette overholdes.

Statsforvalteren har konkludert med at dispensasjonen fra 2019 opprettholdes.

Vårt svar til Motvind er lagt ved på denne siden.