Departementet har godkjent byplanen for Lillehammer med noen endringer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet åpner for endring i definisjon av varehandel og setter grense for videre utbygging på Strandtorget. Dermed er byplanen godkjent med noen endringer.

Publisert 18.03.2021

Innsigelsene fra statlige og regionale myndigheter ble med det tatt delvis til følge. Fylkesmannen i Innlandet (nåværende Statsforvalteren i Innlandet), Innlandet fylkeskommune og Statens vegvesen fremmet i 2019 innsigelser til Byplanen for Lillehammer på grunn av plassering av detaljvarehandel i Byplanen.

Uenighet om hvor detaljvarehandel kan plasseres

Uenigheten mellom Lillehammer kommune og regionale og statlige myndigheter var knyttet til hvor detaljvarehandel kunne etableres. Regional plan for attraktive byer og tettsteder i Oppland har en regional planbestemmelse som setter rammer for lokalisering av ulik type handelsvirksomhet. Denne planbestemmelsen har som formål blant annet å redusere bilbasert handel og utarming av eksisterende sentrumsområder.

Statsforvalteren, Fylkeskommunen, Statens Vegvesen, Samferdselsdepartementet og Klima- og miljødepartementet mener kommunens definisjon av handel i store formater åpner opp for detaljvarehandel i strid med den regionale planen og Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging.

Områdene i kommunedelplanen som det var knyttet innsigelse til er benevnt K5 Strandtorget og K2 nord for Rosenlund bydelssenter. Kommunal- og moderniseringsdepartementet, som nå har avgjort innsigelsessaken, mener det er viktig å ikke begrense Lillehammers handlingsrom til å styre detaljvarehandelen mer enn nødvendig. Kommunens definisjon er nå stadfestet av departementet, men samtidig er arealet for handel i store formater (inkluderer detaljvare) redusert noe i forhold til det byplanen la opp til.

Definisjonen kan ikke uten videre brukes i andre områder

Statsforvalteren tar til etterretning at Kommunal- og moderniseringsdepartementet stadfester Lillehammer kommune sin definisjon av varehandel. Vi gjør likevel oppmerksom på at avgjørelsen ikke kan forstås som at denne definisjonen uten videre kan benyttes i andre områder. Både K5 Strandtorget og K2 i bydel nord er områder som skal omformes til mer urbane områder. Det er derfor en målsetting for disse områdene at det skal tilrettelegges for miljøvennlig transport og de skal være mindre bilbaserte. Disse områdene er underlagt føringer om helhetlig planlegging for en bærekraftig vekst av Lillehammer by.

Vedtaket fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet