Flere klagesaker, men kortere saksbehandlingstid

Pixabay.com
Pixabay.com

Her er en oversikt over klager på plan- og byggesaker som Statsforvalteren i Innlandet behandlet i 2020. Noen tall fra tidligere år er også tatt med, til sammenligning.

Publisert 02.02.2021, Sist endret 02.02.2021

Innlandets 46 kommuner behandler et stort antall saker etter plan- og bygningsloven hvert år. Statsforvalteren er klageinstans for vedtak kommunene treffer etter denne loven, og får derfor oversendt plan- og byggesaker fra kommunene hvor klager ikke er tatt til følge av kommunen.

Klagesakene Statsforvalteren behandler etter plan- og bygningsloven deles grovt sett inn i byggesaker og plansaker. Byggesaker kan for eksempel gjelde oppføring av nye boliger, tilbygg, bruksendring eller etablering av vei. Under byggesaker hører også dispensasjoner (unntak fra lov, forskrift eller plan). Med «plansaker» menes saker om vedtakelse eller endring av reguleringsplan. Eksempler på det som nedenfor omtales som «andre saker», er ekspropriasjonssaker, krav om omgjøring og dekning av sakskostnader.

 

Saksmengde

 • Totalt antall behandlet i 2020: 298
 • Antall i 2019: 247
 • Antall i 2018: 233 (Hedmark + Oppland)

 

Oversikt over saksmengde i 2020.
Oversikt over saksmengde i 2020.

 

Sakstyper

 • Klage på byggesak: 209
  • Av disse: 132 dispensasjoner (63 %)
 • Klage på reguleringsplan: 62
 • Andre saker: 27

 

Oversikt over fordelingen av sakstyper i 2020
Oversikt over fordelingen av sakstyper i 2020

Har klagene ført fram?

Antall klager som har blitt tatt til følge, dvs. endt med opphevelse eller omgjøring:

 • 76 klager (26 %)

Ingen av dem gjaldt reguleringsplan.

Oversikt for 2020 over hvor mange klager som har ført fram og ikke
Oversikt for 2020 over hvor mange klager som har ført fram og ikke

Saksbehandlingstid

Statsforvalteren har etter loven en frist på 12 uker på å behandle klager i plan- og byggesaker. Opphoping av av eldre saker har ført til at gjennomsnittlig saksbehandlingstid har vært lang.

 • Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, hele 2020: 18 uker
 • Til sammenligning, 2019: 30 uker

Saksbehandlingstiden har gått vesentlig ned gjennom 2020, fra 27 uker ved starten av året til 8 uker ved starten av 2021.