Ingen lovlighetskontroll av uteområde i Nordre Ål

Fylkesmannen finner ikke at det foreligger særlige grunner for slik kontroll. Lillehammer kommunestyre vedtok 26. mars 2020 å omregulere et uteområde i Nordre Ål fra grøntområde til boligformål. Flere beboere ønsker ikke dette og har bedt Fylkesmannen om å foreta lovlighetskontroll av vedtaket.

Publisert 26.08.2020

Dermed er det åpnet for at det kan bygges i området. Reguleringsspørsmålet ble avgjort med et knapt flertall, og medlemmer av kommunestyret har i media uttalt at de stemte feil. I ettertid har det derfor vært stilt spørsmål ved om avstemningen i møtet ble avholdt på forsvarlig vis. På bakgrunn av dette ba flere naboer i brev 6. juni 2020 Fylkesmannen om å utføre lovlighetskontroll av kommunestyrets avgjørelse.

Kommunedirektøren gjorde rede for saken

Kommunedirektøren i Lillehammer ga på forespørsel fra Fylksemannen nærmere opplysninger om saksgangen før, under og etter kommunestyremøtet. For at Fylkesmannen av eget tiltak skal kunne føre kontroll med lovligheten av en avgjørelse truffet av kommunen, må det etter loven være «særlige grunner» for slik kontroll. Slike grunner finner Fylkesmannen ikke i denne saken.

Fant ikke særlige grunner for lovlighetskontroll

Fylkesmannen har forståelse for at spørsmålet om hvordan det aktuelle området skal utnyttes, har stor betydning for mange. På bakgrunn av de opplysningene som er forelagt Fylkesmannen, er det gjort en innledende vurdering av saken for å avklare om det er særlige grunner for å utføre lovlighetskontroll. Etter denne vurderingen mener Fylkesmannen at det ikke er tilstrekkelige indikasjoner på at avgjørelsen er ulovlig. Selv om møtet ble gjennomført over internett og ikke gjennom ordinært møte, ble avstemningen over reguleringsspørsmålet gjennomført grundig. For å hindre at stemmer ble avgitt på grunnlag av misforståelser ble avstemningen avholdt tre ganger. Det er liten grunn til å tro at misforståelsene som likevel har skjedd, skyldes forhold som kan medfører at kommunestyrets avgjørelse ikke er lovlig.