Mekling ferdig for Gjøviks kommuneplan

Etter meklingen i dag, kan Gjøvik kommune nå vedta kommuneplanens arealdel, med ett unntak som det ikke ble enighet rundt: Området ved Brobakken, som nå vil bli avgjort i departementet.

Publisert 15.09.2020

Dialog og mekling har ført frem til kompromisser på alle de andre områdene der det var motstridende interesser.

Gjøvik kommune har jobbet grundig og godt med kommuneplanens arealdel.  Planen var på høring i september 2019, og regionale myndigheter fremmet da innsigelser med bakgrunn i samordna bolig-, areal-, og transportplanlegging, jordvern, manglende utredning med tanke på samfunnssikkerhet og naturmangfold og til juridiske bestemmelser. Det fremmes innsigelser da områder og bestemmelser er i strid med viktige regionale og nasjonale føringer.

Det var totalt 37 innsigelser; 25 fra statlige myndigheter og 12 fra Oppland Fylkeskommune.  Regionale myndigheter har ofte innsigelser til de samme områdene og det betyr at et område kan ha flere innsigelser og dette gjelder også i Gjøvik.

29 innsigelser løst gjennom samtaler før mekling

Etter høringsrunden ble det iverksatt dialog og møtevirksomhet mellom Gjøvik kommune og regionale myndigheter for å finne løsninger på innsigelsene. Det ble avholdt egen innsigelsesbefaring i mai. På bakgrunn av prosessen ble 29 innsigelser løst administrativt. 

Etter dialogen gjensto åtte nye utbyggingsområder til næring og boliger som partene ikke ble enige om. Disse områdene gikk derfor til mekling.

Gjøvik kan nå vedta kommuneplanens arealdel

Det er avholdt to meklingsmøter. Løsningen medførte at tre av områdene som var til mekling ble tatt ut av planen, mens innsigelser ble frafalt for fire områder. I tillegg ble et område som ikke var inne i meklingen og 35 tomter, som var lagt ut til spredt boligbygging, tatt ut av planen for å komme fram til en helhetlig løsning.

Etter meklingsmøtene gjensto ett område, B1 Brobakken, ved Hunndalen/Bybrua, hvor det ikke var mulig å finne en lokal løsning. Denne blir oversendt til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for avgjørelse. Gjøvik kommune kan nå vedta kommuneplanens arealdel, med unntak av det nevnte området B1 Brobakken.