Innlandsstrategien gir grunnlag for fremtidsrettet utvikling

Fylkesmannen slutter seg i store trekk til Innlandsstrategien for Innlandet 2020-2024 som  har vært på høring. Vi mener at Innlandet fylkeskommunen har gjort et godt og grundig arbeid med strategien og kunnskapsgrunnlaget og vi mener den gir grunnlag for en framtidsretta utvikling av fylket.

Publisert 26.06.2020

Fylkesmannen støtter det tverrfaglige perspektivet og prioriteringen av fire nye regionale planer, men savner et større fokus på barn og unges oppvekstvilkår. Dette tar også Fylkesmannens barn og unge-panel opp i en egen uttalelse. Videre mener vi strategien kunne hatt en sterkere og mer aktiv omtale av omstilling til lavutslippssamfunnet ut fra potensialet for dette i fylket, og nødvendigheten av det.

Koronapandemien har pågått under høringsperioden og vi anbefaler at fylkeskommunen reflekterer over hva som blir «den nye normalen» framover, før Innlandsstrategien blir sluttbehandlet.

De fire planene omhandler viktige tema innenfor Fylkesmannens ansvarsområder, som samfunnssikkerhet, inkludering, klima, arealutvikling og grønn næringsutvikling. Vi vil bidra aktivt inn i de videre planarbeidene med vår kompetanse og bidra til gode sammenhenger mellom dem.