Enighet om nye boligområder i Stange

Stange kommune og Fylkesmannen i Innlandet har gjennom mekling om kommuneplanen kommet til enighet om nye boligområder i kommunen.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 22.05.2020

Stange kommune har jobbet med kommuneplanen i lengre tid og kommunen har valgt å fokusere på utvikling av Tangen, Stangebyen og Ottestad. Det er disse områdene som har størst potensial for befolkningsvekst, og en satsing på disse områdene er i tråd med statlige planretningslinjer for samordnet bolig -, areal- og transportplanlegging.

Enighet om boligområdene

Regionale myndigheter har hatt to meklingsmøter med Stange kommune. I meklinga ble det enighet om boligområder både på Tangen, Ottestad og Stange.

Stange legger opp til en årlig befolkningsvekst på 1,2 % og prioriterer tre tiltaksområder for å nå denne målsettingen:

  • Satsning på tettstedene langs InterCity-strekningen
  • Opprettholde tettsteds - og grendestrukturen
  • Kulturlandskapet og Mjøsa

Stange kommune har antydet et boligbehov på 1400 boenheter og rundt halvparten er dekket opp i gjeldende plan. Noe av den beste dyrka marka i Norge ligger rundt tettstedene i Stange kommune. I kommuneplan for Stange ble det foreslått og omdisponerte ca. 400 daa fulldyrka jord, noe som er i strid med viktige nasjonale interesser. Det må også nevnes at Stange kommune har tilbakeført flere ikke-utbygde boligområder i gammel plan til landbruk.

I høringsperioden fremmet Fylkesmannen blant annet innsigelser til:

  • Flere boligområder ut fra jordvernhensyn og hensyn til samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging
  • Detaljhandel på Skavabakken sør for Tangen
  • Nytt næringsområde på Kolostuen

Stange kommune har etter 1. gangs høring tatt ut områder med god dyrka mark på Tokstadjordet og Hobergjordet og imøtekommet flere av Fylkesmannens innsigelser til andre områder.

Uenighet om næringsområdene

Innsigelsene knyttet til næringsarealer på Kolostuen og Skavabakken ble fremmet fra både Fylkesmannen og Statens Vegvesen. Det er nylig vedtatt ny regional strategi for Mjøsbyen og den har prioritert Sørli som næringsområde i Stange.

Når det gjelder detaljhandel på Skavabakken og åpning av nytt næringsområde på Kolostuen så sendes disse to sakene til avklaring i Kommunal- og moderniseringsdepartementet da meklingen ikke førte fram.

Kontaktpersoner