Søknad om erstatning for tap husdyr til fredet rovvilt

Søknadsfristen er 1. november 2019 rettes til Fylkesmannen i Innlandet.
Søknaden må fremmes i Elektronisk søknadssenter.
Det skal vedlegges oppdaterte besetningslister.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 17.10.2019

Som en hjelp for å lette arbeidet for søkere om erstatning sender vi ut litt informasjon i forkant av årets søknadsomgang. Søknadsfrist er 1. november, og det er et krav at søknad leveres elektronisk via miljødirketoratets elektroniske søknadssenter https://soknadssenter.miljodirektoratet.no/

1. Om utfylling av søknaden:

For å forenkle arbeidet med utfyllingen og behandlingen av søknadene om erstatning for sau drept av fredet rovvilt, gjøres det oppmerksom på følgende punkter der det av og til fylles ut feil:

Tapsforhold:

  • Antall dyr ikke sluppet på beite: Her skal alle dyr i besetningen som av ulike årsaker holdes hjemme gjennom beitesesongen oppgis, og fordeles på morsøyer, søyer uten lam og lam.
  • Antall dyr sluppet på utmarksbeite: Her skal alle dyr i besetningen som slippes på utmarksbeite oppgis, og fordeles på morsøyer, søyer uten lam og lam.
  • Totalt antall dyr i besetningen ved beiteslipp: Tallet omfatter levende dyr ved beitslipp. Dyreoversikten må være oppdatert. Dyr som eksempelvis dør i fjøset på våren skal ikke tas med.

Tap og erstatningskrav:

  • Her skal alt tap gjennom sesongen oppgis, dvs. alt tap både til rovvilt og til andre årsaker (sykdom, ulykker, skadd av hund etc.), på innmarksbeite og på utmarksbeite. De dyrene som føres som tapt til andre årsaker inngår også som en del av normaltapet. De ulike tapsårsaker og det som brukeren mener er tatt til fredet rovvilt skal framgå av besetningslista.
  • Dyr tapt til rovvilt skal fordeles på de ulike rovviltartene ut i fra den kunnskapen man har om hvilken art som beitebruker antar har gjort skade i området, og skader som Statens naturoppsyn har dokumentert i besetningen og beitelaget for øvrig.  Alt tap som ikke skyldes fredet rovvilt, føres på siste linje i tabellen. Også dyr tapt på innmarksbeite skal fordeles på antatt tapsårsak.
  • Det må fremgå klart hvilke dyr (med individnummer) som søkes erstatta som tapt til rovvilt.

Kadaverfunn:

  • Her føres alle kadaver som er gjenfunnet. Kadavrene kan føres opp med dødsårsakene ulykke, sykdom, trafikkdrept, tatt av hund, tatt av fredet rovvilt, annet rovvilt (for eksempel rev). Hvis man ikke vet noe om dødsårsaken, kan kadavrene fylles inn på siste linje under ukjent årsak. I nest siste kolonne («rapportert») føres kadavre som er rapportert inn til SNO for kadaverundersøkelse opp. I siste kolonne («funnsted») kan det for eksempel angis om kadaveret er funnet på innmark eller utmark.


Individuell beregning av verdi på tapte dyr:

  • Individuell beregning er kun aktuelt i særskilte tilfeller der bruker kan dokumentere at dyrene i besetningen har høyere verdi enn standard beregning basert på gjennomsnittstall, for eksempel hos de brukerne som har spesielle saueraser eller der det er økologisk drift, eller der en har en produksjon/avkastning som er høyere enn gjennomsnittet.

 

2. Nødvendige vedlegg

Erstatningsforskriften § 4 bokstav d angir at det er et vilkår for erstatning at dyreeier har gitt riktige og nødvendige opplysninger for å underbygge kravet. Dette innebærer besetningsdata på individnivå, herunder data over tapte og skadde dyr. I tillegg til besetningslister stilles det krav om kart som viser beiteområdet (her kan beitelaget sende inn felles kart, hvis ønskelig). Vedleggene kan legges ved elektronisk til søknaden, eller de kan ettersendes separat. En viktig fordel dersom vedleggene følger søknaden elektronisk er at du da får en bekreftelse på at vedleggene er innsendt. Vi oppfordrer alle til å sende vedleggene elektronisk. Vedleggene må senest være Fylkesmannen i hende torsdag 7. november. Manglende eller ufullstendige besetningslister vil medføre avkortning i erstatningen.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.