Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Rovviltnemnda i region 5

Rovviltnemnda i region 5 har hovedansvaret for forvaltningen av rovvilt i gamle Hedmark, og skal sørge for at den nasjonale politikken gjennomføres i regionen. 

 

Noen av oppgavene til rovviltnemnda region 5:

  • Utarbeide en regional forvaltningsplan for rovvilt
  • Fastsette kvoter for skadefelling og lisensfelling av ulv, bjørn og jerv når bestandsmålet er nådd. Når bestandsmålet ikke er nådd skal nemnda gi en anbefaling til Miljødirektoratet.
  • Fastsette kvoter for skadefelling og kvotejakt på gaupe dersom bestandsmålet for gaupe i region 5 er nådd.
  • Ha dialog med alle berørte parter og interesserte, og bidra til å redusere konfliktnivået.

Medlemmene i rovviltnemnda i region 5 er oppnevnt av Klima- og miljødepartementet etter forslag om kandidater fra fylkestinget.

Dokumenter fra de siste møtene i rovviltnemnda (fra og med 2021) ligger som nyhetssaker nedenfor.

Gå til tidligere møter i perioden 2014-2020.


21.01.2021

Saksdokumenter og vedtak fra rovviltnemnda 2014-2020

Her finner du innkallinger, saksdokumenter og vedtak fra rovviltnemnda for perioden 2014-2020. Dersom du ikke finner dokumentet du leter etter her kan du ta kontakt med en av kontaktpersonene i sekretariatet, så skal vi hjelpe deg.

 


Rovviltnemndas sammensetning

Faste medlemmer

Stein Tronsmoen - leder
Kjerstin G. Lundgård - nestleder
Mari Gjestvang
Rune Øygarden
Jon Anders Mortensson

Varamedlemmer

Jesper Nohr
Turid Backe-Viken
Merete Furuberg
Truls Gihlemoen
Elle Merete Mortensson Omma

Sekretariat: Statsforvalteren i Innlandet