Ny ordning for vakttelefon ved rovvilthendelser i Hedmark og Oppland

Fylkesmannen i Innlandet er opptatt av rask og korrekt saksbehandling og god informasjonsflyt ved rovvilthendelser. Vi etablerer nå en felles vakttelefon og et godt servicenivå for å håndtere henvendelser om rovvilt i de to fylkene.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 10.05.2019

Fylkesmannen etablerer nå en beredskapsordning som er en kombinasjon av de to tidligere fylkesmannsembetenes rovviltberedskap og tilpasset det omfang og antall saker Innlandet vil ha. Ordningen vil gi god tilgjengelighet og ivareta kravet om rask håndtering av skadefellingssøknader og oppfølging i akuttsituasjoner. Det vil bli gitt SMS-varsel til aktuelle kommuner, beitelag mv. ved sikker observasjon av ulv og ulveskade i beiteprioriterte områder, i tillegg til varsling i alle akutte situasjoner der Fylkesmannen gir skadefellinger på freda rovvilt.

For å bidra til å redusere skadeomfanget ved rovviltangrep, er det viktig at dyreeier/beitelag har gode interne varslingsrutiner for å høyne beredskapen i beitelaget i akutte situasjoner. I tillegg er det viktig å raskt søke selv eller varsle kommunen slik at søknad om skadefelling blir sendt når grunnlaget er tilstede. Fylkesmannen anbefaler derfor at dyreeier har som fast rutine å varsle de andre medlemmene i beitelaget, beitelagsleder og kommunen når Statens naturoppsyn (SNO) har konstatert rovviltskade på husdyr eller tamrein. For øvrig vil alle skader og rovviltobservasjoner som er undersøkt av SNO være tilgjengelig i Rovbasen - rovbase.no - men oppdateringene der tar noe tid.

Vakttelefon

 • Telefonnr.: 970 29 840
 • Vakttelefon som gjelder beitesesongen 15. mai – 15. sept.:
  Bemannet 08.00 -21.00 alle dager
 • Vakttelefon 1. januar - 14.mai og 16. september - 23.desember når virksom lisensfelling og kvotejakt:
  Bemannet 08.00 - 18.00 hverdager og 10.00 - 18.00 lørdag, søndag og helligdager
 • Utvidet telefontid vurderes i perioder med ekstra høy beredskap.
 • SMS-varsling når tillatelse til felling er gitt og når skadegjører er felt.
 • SMS-varsling ved sikker observasjon av ulv/første dokumenterte skader av ulv i et beiteområde utenfor ulvesona.
 • SMS-varsling/epost til næringsorganisasjoner/tilgrensende fylkesmenn ved førstegangs dokumenterte observasjon av ulv.
 • Ukentlig nyhetsbrev om rovdyr-/beitedyrhendelser i Hedmark og Oppland.