Lisensfelling av ulv innenfor ulvesona 2021

Klima- og miljødepartementet har den 21.12. vedtatt at Kynna-reviret og Aurskog-reviret kan tas ut gjennom lisensfelling. Den samlede kvoten er på inntil10 dyr. Lisensfellingsperioden starter 1. januar 2021.

Publisert 01.01.2021

 

Oppdatert pr 1.1: Statsforvalteren har utvidet kvoten i Kynna-reviret til 10 dyr. Gjenstående kvote pr. 1.1. er 7 dyr 

 

Rovviltnemndene i region 4 (deler av Oslo Viken) og region 5 (deler av Innlandet) fattet den 8. oktober 2020 vedtak om lisensfelling av ulv innenfor ulvesonen i Oslo Viken og Innlandet. Dette vedtaket har blitt påklaget. Klima- og miljøverndepartementet (KLD) er klageinstans, og fattet endelig vedtak i saken den 21. desember.

Hensikten med lisensfellingen er å ta ut dyrene i de to revirene Kynna og Aurskog. Kvoten for Kynna-reviret er på 8 dyr. Kvoten i Aurskog-reviret er på 2 dyr.

Fylkesmannen Innlandet er gitt myndighet til å endre kvotens størrelse dersom det skulle vise seg at Kynna-flokken består av flere eller færre enn 8 dyr.

All irregulær avgang fra og med vedtaksdato (8.10.20) trekkes av lisensfellingskvoten i gjeldende rovviltregion.

 

Lisensfellingsområde for Kynna-flokken, oppdatert pr 1.1:

Startpunkt der fv 2096 (Sørskogbygdvegen) møter fv 2094 (Gravbergsvegen). Videre østover langs fv 2094 til denne møter Moldbergsjøvegen. Videre sørover langs Moldbergsjøvegen til denne møter Lindbergsvegen. Så sørøst langs Lindbergvegen til denne møter fv 2094 (Gravbergsvegen). Sørover langs fv 2094 og over på fv 206 (Rønnesætervegen). Vestover langs 206 til denne møter Glomma. Nordover langs Glommas østside til brua der fv 2094 (Braskereidsvegen/Gravbergsvegen). Derfra østover langs fv 2094 til denne møter fv 2096 (Sørskogbygdavegen).

Fellingsområdet kan bli endret dersom nye opplysninger tilsier det.

For beskrivelse av lisensfellingsområde for Aurskog-flokken henvises til Fylkesmannen i Oslo Viken sine hjemmesider.

 

Særlige vilkår

Lisensfellingsperioden er fra 1. januar til og med 15. februar 2021.

Jeger plikter å holde seg oppdatert om gjeldende kvote og skal minimum sjekke dette daglig på morgenen før jaktstart. Dette gjøres ved å ringe Ulvetelefonen hos Fylkesmannen i Innlandet (tlf. 954 52 101) før jaktstart.

Lisensfelling av ulv krever lisens. Du kan registrere deg her.

All ulv merket med halsbånd/sender er unntatt fra lisensfelling.

Jegere plikter å registrere seg som bruker av Fylkesmannens SMS-varslingstjeneste.  

Jeger må ha godkjent skyteprøve for gjeldende jaktår. Vi viser til informasjon fra Miljødirektoratet (lenke) om hva som er godkjent skyteprøve for 2020/2021.

De krav som følger av forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst gjelder (her står også krav til bl.a. våpen og ammunisjon).

Lisensfelling av ulv krever grunneiers tillatelse.

Bruk av hund under lisensfellingen er tillatt med unntak av løs på drevet halsende hund.

Lisensfellingen kan til enhver tid bli stanset, fastsatt kvote eller områdeavgrensing endres dersom nye bestandsopplysninger eller opplysninger om irregulær avgang tilsier det.

Enhver felling av ulv skal uten opphold meldes til Fylkesmannen (tlf. 970 29 840), jf. forskrift om forvaltning av rovvilt §§ 16 og 17. Den som påskyter ulv uten at den felles (også antatt bomskudd) plikter uten opphold å melde til Statens Naturoppsyn, Fylkesmann og nærmeste politimyndighet. Fylkesmannen avgjør hvordan eventuelt videre ettersøk skal ledes. Jeger skal framvise felt dyr til Statens naturoppsyn (SNO) for umiddelbar kontroll, merking og prøvetaking av biologisk materiale.

Jeger skal kunne påvise fellingssted etter anmodning fra SNO, politiet eller Fylkesmannen.

Jeger beholder skinnet av felt ulv. Viltfondet har eiendomsrett til prøver og deler av ulven (herunder kraniet).

Melding om skutt ulv skal umiddelbart gis til Fylkesmannen (tlf. 970 29 840). Oppgi jegers navn og telefonnummer.

Lisensfellingen omfatter også områder vernet etter naturvernloven/naturmangfoldloven, der vernebestemmelsene åpner for dette, eller der forvaltningsmyndigheten har gitt nødvendig dispensasjon. Fylkesmannen har etter eget tiltak innvilget grunneierne i Gjesåssjøen naturreservat, Kynndalsmyrene naturreservat, Slåttbråtåmyrene naturreservat og Kynneggene naturreservat dispensasjon fra vernebestemmelsene. Dispensasjonen gjelder også de som har grunneiers tillatelse til å drive lisensfelling i området.

 

 

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.