Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Lisensfelling av jerv 2020 - 2021 i region 5 (Hedmark)

 

Det åpnes for lisensfelling av inntil 30 jerv i region 5 (Hedmark) i 2020 - 2021. Klima og miljødepartementet har i klageavgjørelse opprettholdt rovviltnemndas vedtak i saken. 

Denne saken er skrevet før 1.1. 2021 da Fylkesmannen endret navn til Statsforvalteren.

Publisert 04.09.2020

Rovviltnemnda i region 5 Hedmark fattet i møte den 23. juni vedtak om lisensfelling av jerv. Vedtaket har blitt påklaget, og Klima- og miljødepartementet fattet den 3. september endelig vedtak i saken. Departementet opprettholdt nemndas vedtak.

Det kan felles inntil 30 jerv i deler av region 5 (Hedmark), hvorav en hunndyrkvote på 20 tisper.

 

Fellingsområdet er avgrenset til beiteprioriterte områder. I fellingsområdet inngår:

Folldal, Alvdal, Tynset, Tolga, Os, Ringsaker, Hamar, Løten, Stange, og Nord-Odal kommune.

De deler av Åsnes, Våler, Elverum og Åmot kommuner som ligger vest for Glomma.

Stor-Elvdal kommune vest for Glomma og nord for Atna elv/Atnsjøen samt den delen som ligger vest for Glomma og sør for Imsa

Rendalen kommune vest for Glomma, samt de deler som ligger nord for fv. 664 fra krysset med Rv. 3, derfra øst for fv. 30 til denne møter fv. 217, og nord for fv. 217.

I Engerdal kommune inngår den del som ligger nord og øst for fv. 217, fv. 26 og fv. 218.

Vilkår som ligger til grunn for lisensfellingen:

Jakt på jerv krever lisens. Jeger registrerer seg via internett på jegerregisteret.no.

Jegere plikter å registrere seg som bruker av Fylkesmannens SMS-varslingstjeneste.

Båsfangst er tillatt i hele lisensfellingsområdet.

Lisensfelling av jerv krever tillatelse fra grunneier.

Lisensfellingsperioden er fra 10.9.2020 til 15.2.2021.

Jeger har plikt til å holde seg oppdatert om gjeldende kvote, og skal minimum sjekke informasjon om kvoten på morgenen før jaktstart. Dette kan gjøres ved å ringe Fylkesmannens jervetelefon 911 07 485.

Melding om skutt jerv skal umiddelbart gis til Fylkesmannen på telefon 970 29 840, oppgi jegers navn og telefonnummer. Dersom jeger skadeskyter eller løsner skudd mot jerv skal det uten opphold meldes fra til Fylkesmannen på tlf 970 29 840 og til nærmeste politimyndighet, jf. Forskrift om forvaltning av rovvilt §§ 16 og 17.

Det må fremmes særskilt søknad til Fylkesmannen ved ønske om bruk av bås til fangst av jerv.

Innenfor vernede områder (naturreservater o.a.) plikter den enkelte lisensjeger å forsikre seg om at lisensfelling er tillatt i det aktuelle verneområdet, og evt. søke forvaltningsmyndigheten om dispensasjon fra verneforskriften dersom så ikke er tilfelle.

Bruk av snøscooter i forbindelse med lisensfelling av jerv er ikke tillatt, jf. lov om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 21.

For øvrig gjelder de krav som følger av forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst.