Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Kvotejakt på gaupe i region 3 (Oppland) 2021

Det er åpnet for kvotejakt på gaupe i region 3/Oppland i 2021. Totalkvoten er på 8 dyr. 

Publisert 29.01.2021

Rovviltnemnda i region 3 har fattet følgende kvote for jakt på gaupe for 2021:

Totalkvote: 8 dyr/hunndyrkvote 4 dyr over 1 år – hvorav familiegrupper unntas jakt i alle områder. Kvoten fordeler seg slik:


Område 1: Del av regionen hvor forvaltningsplanen ikke legger opp til ynglinger av gaupe:kommunene Lesja, Dovre, Vågå Lom og Skjåk, Lillehammer, Øyer, Gausdal, Ringebu,Sør-Fron, Nord-Fron og Sel; 4 dyr.

Område 2: Del av regionen der forvaltningsplanen legger opp til 5 årlige
ynglinger/familiegrupper av gaupe: kommunene Vang, Øystre Slidre, Vestre Slidre, NordAurdal. Sør-Aurdal og Etnedal, Nordre Land, Søndre Land, Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten og Gran; 2 dyr

2 dyr/hvorav 1 er hunndyr over 1 år for senere fordeling. Det betyr at det før fordeling av tilleggsdyr er en hunndyrkvote på 3 dyr over 1 år. Om det skytes 3 hunndyr, må jakta stoppes før fordeling av de to siste dyra hvorav en er hunndyr. Et viktig kriterium for tildeling av tilleggsdyr vil være omfanget av påviste gaupeskader på sau siste beitesesong, og det samlede uttaket undervegs i kvotejakta.

 

Presisering av enkelte bestemmelser og vilkår for jakten (ikke uttømmende):

1. Jakttid for kvotejakt på gaupe er 1. februar – 31. mars 2021.

2. Familiegrupper av gaupe er unntatt jakt i alle områder jf. rovviltnemndas vedtak.

3. Det blir lagt ut melding om gjenværende kvote på 948 00 525. Jegere plikter å holde seg oppdatert på kvoten ved ringe denne telefonen før jaktstart hver dag og 2-3 ganger i løpet av dagen.

4. Jegere plikter å registrere seg på Statsforvalterens SMS-varsling for lisens- og kvotejegere. SMS-varsling av felte dyr/gjenværende kvote er en ekstraservice som ikke erstatter krav til jeger å holde seg oppdatert på kvotetelefonen jf. pkt 3 ovenfor. Til registrering SFINs SMS-varsling.

5. Jegere plikter å melde fra om påskutt og felte dyr på 970 29 840 (Statsforvalteren i Innlandets rovviltvakttelefon). Påskutte dyr skal også meldes til nærmeste politimyndighet.

6. Kvotejakt på gaupe krever grunneiers tillatelse.

7. Jeger skal kunne påvise fellingssted etter anmodning fra SNO, politiet eller Statsforvalteren.

8. For nærmere vilkår for jakt på gaupe viser vi til Forskrift om jakt felling og fangst, herunder bestemmelser om ammunisjon, våpen, krav til skyteprøver mm.

 

image398ax.png

Kart med jaktområdeinndeling.