Erstatning for sau tapt til rovvilt 2022

Sau på beite. Fotograf: Sidsel Røhnebæk

Av Innlandets i underkant av 1700 saueprodusenter, har 342 søkt om rovvilterstatning i 2022. Antallet søknader og sau søkt erstattet er omtrent på nivå som i 2021.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 18.01.2023

5485 sauer ble erstatta som tapt til rovvilt og 15 mill. kr ble utbetalt. For hver sau som er dokumentert/antatt tapt til fredet rovvilt, erstattes 16. Nedenfor presenteres tallmateriale fra søknadsomgangen 2022.

I 2022 er antall søknader og antall dyr erstattet på omtrent samme nivå som i 2021 (se tabell 1). Statsforvalteren har fått inn 342 søknader i 2022, noe som er en nedgang på 5 søknader sammenlignet med 2021. Det ble søkt om erstatning for 8015 dyr i Innlandet i 2022, noe som er 59 færre dyr enn i 2021 (tilsvarer en nedgang på under 1 %). 

Tabell 1: Oversikt over erstatningsoppgjøret 2022 sammenlignet med 2021

Oversikt over erstatningsoppgjøret 2022 sammenlignet med 2021.

Statsforvalteren har erstattet 5485 dyr søknadsåret 2022 (15 flere dyr enn i 2021). Merk at tallene for omsøkte dyr er høyere enn det som maksimalt kan erstattes, da normaltapet ikke er trukket fra hos alle søkere. Dersom man trekker fra alt normaltapet, kan det maksimalt erstattes 6379 sau. I 2022 er det dermed erstattet ca. 86 % av det som maksimalt kunne vært erstattet.

Det totale bildet over år er at tapstallene til fredet rovvilt går ned, med noen svingninger mellom år (se figur 1). Det er store lokale forskjeller i tapstall, og enkelte områder har hatt omfattende tap til rovvilt i 2022, mens andre områder har lave tapstall. For mer detaljer, se oversikt på kommunenivå som ligger vedlagt.

 

Erstatningskrav og erstattet sau i region 5/Hedmark i perioden 2003 til 2022.
Erstatningskrav og erstattet sau i region 3/Oppland 2003-2022.

Figur 1: Figurene viser utviklingen av erstatningskrav, erstattet sau og antall dokumenterte rovviltskader i Innlandet (region 5/Hedmark og region 3/Oppland).

Erstatning fordelt på skadegjører

Erstatningsoversikten viser at flest sau blir erstattet til jerv i Innlandet (61 %), deretter gaupe (17 %), ulv (12 %), kongeørn (6 %) og bjørn (5 %). Sammenlignet med 2021 er det en øking i antall sau erstattet til gaupe, ulv og kongeørn, og en reduksjon i antall sau erstattet til jerv og bjørn.

Det er forskjeller mellom Hedmark (rovviltregion 5) og Oppland (rovviltregion 3) i fordeling av skadegjører, se tabell 2 og figur 2.

Tabell 2: Erstattet sau fordelt på skadeegjører i 2022 med andel av totalen for region/fylke i % i parentes.

Erstattet sau fordelt på skadegjører i 2022 med andel av totalen for region/fylke i % i parentes.
Oversikt over sau erstattet fordelt på skadegjører i Innlandet 2022.

Statens naturoppsyn har dokumentert ca. 340 skader lokalisert i Innlandet forårsaket av fredet rovvilt. Ser man dette tallet opp mot antall sau omsøkt erstattet, tilsvarer det en dokumentasjonsgrad på rundt 4,2 %. Det betyr at for hver sau som er dokumentert tapt til rovvilt, erstattes 16 sauer.

 

Interessert i tall fra tidligere år?

Statsforvalteren legger årlig ut nyhetssak med oppsummering av erstatningsoppgjøret for sau på våre nettsider. I tillegg kan du gå inn på rovbase for å finne tall og figurer fra erstatningsoppgjør fra tidligere år på lands-, fylkes- og kommunenivå.