Endring av regelverket for båsfangst av jerv

Forsøksordningen som er utprøvd i gamle Oppland gjøres nå gjeldende for hele landet. Tilsyn med kamera kombinert med elektronisk overvåking kan på visse vilkår erstatte fysisk tilsyn med jervebåsen. Det åpnes også for bruk av kunstig lys ved åtejakt på jerv.

Publisert 14.09.2020

Klima- og miljødepartementet har gjort endringer i bestemmelsene som gjelder for båsfangst av jerv under lisensfelling. Bestemmelsene som gjelder for båsfangst av jerv er fastsatt i forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst, § 34. Videre har departementet åpnet for bruk av kunstig lys ved åtejakt på jerv, fastsatt i forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst, § 29.

Om krav til tilsyn med bås

Bruker av fangstredskap som fanger viltet levende plikter å føre tilsyn med fangstredskapet minst én gang hvert døgn. Ved fangst av villmink, gaupe og jerv skal det minst føres tilsyn hver morgen og kveld.

Ved lisensfelling av jerv kan tilsyn med kamera kombinert med elektronisk overvåking erstatte fysisk tilsyn.

Fylkesmannen krever at det i søknad om godkjenning av jervebås framkommer hvordan tilsyn skal gjennomføres, herunder om det planlegges bruk av elektronisk overvåkning.

Følgende vilkår gjelder for tilsyn med kamera kombinert med elektronisk overvåking av fangstbås:

Det må benyttes viltkameraer som er innstilt slik at de sender bilde til jegeren minimum to ganger daglig, morgen og kveld. Dato og tidspunkt skal framgå av bildene.

Viltkameraene må stilles slik at man lett kan se om båsen er åpen eller lukket, samt at det kan identifiseres hvilke dyr som går inn i fangstbåsen.

I tillegg til minimum to bilder pr dag skal kameraene ta bilder som sendes jegeren ved bevegelse foran kameraet. Jegeren skal også kunne sende SMS til kameraet slik at det tar bilde av båsen og sender det til jegeren.

Som supplement til kameraet skal en fellevarsler monteres, som sender varsel til jeger dersom lokket faller ned.

Det skal umiddelbart gjøres tilsyn med båsen ved teknisk svikt med kamera.

Alle bilder skal arkiveres sikkert i en logg. Dersom bilde(r) mangler skal det gå klart fram av loggen hva som er årsak og hvilke tiltak som er iverksatt. Loggen skal løpende kunne fremvises på forespørsel fra naturoppsynet. Etter endt lisensfellingsperiode skal loggen rapporteres til fylkesmannen i sin helhet.

Ved godkjenning av fangstbåser til jerv skal fylkesmannen vurdere plasseringen før tillatelse blir gitt. God dekning for sending av bilder fra kameraene er en forutsetning. Videre skal jervebåsen plasseres slik at fysisk tilsyn kan gjennomføres uansett vær- og føreforhold, og uten at fysisk tilsyn tar uforholdsmessig lang tid. Av kontrollhensyn legges det opp til at fylkesmannen lagrer plassering av fangstbåsene digitalt i egnet verktøy, og sørger for at naturoppsynet får tilgang til GPS-posisjoner.

Fylkesmannen kan ved tillatelse til bruk av fangstbås til jerv fastsette ytterligere vilkår for bruk av elektronisk overvåking.

Brukeren plikter straks å slippe fri fredet viltart eller viltart som ikke tillates fanget i vedkommende redskap.

 

Om bruk av kunstig lys ved åtejakt på jerv

Fast montert kunstig lys kan benyttes ved åtejakt på jerv som gjennomføres som ledd i lisensfelling.

Bruk av kunstig lys skal rapporteres til fylkesmannen. Rapporteringen til fylkesmannen skal inneholde informasjon om:

  • Antall individer av jerv som er felt i lisensfelling der kunstig lys er benyttet
  • Hvordan lyskilden som ble benyttet var montert
  • Tid og sted for fellingen.

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.