Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Endring av lisensfellingsområde for ulv utenfor ulvesonen i region 4 og 5

Klima- og miljødepartementet vedtok den 18. desember ny, midlertidig avgrensing av lisensfellingsområde for ulv utenfor ulvesonen. Endringen innebærer at området som er midlertidig avsatt for å skjerme ulvene i Deisjøreviret reduseres med ca 30 %. Skjermingen gjelder fram til ulvene kan bli flyttet.

 

Denne saken er skrevet før 1.1. 2021 da Fylkesmannen endret navn til Statsforvalteren.

Publisert 18.12.2020, Sist endret 18.12.2020

Oppdatert nyhetssak pr 18. desember:

Stortinget fattet den 7. desember vedtak om at regjeringen skal endre avgrensingen av lisensfellingsområdet utenfor ulvesonen:

"Vedtak 203: Stortinget ber regjeringen stoppe enhver utvidelse av ulvesonen, herunder midlertidig utvidelse. Med midlertidig utvidelse forstås vernesoner/buffersoner som verner et avgrenset område i beiteprioritert område utenfor ulvesonen der det vanligvis kan utøves lisensfelling. Eksisterende utvidelse av sonen oppheves fra og med 15. desember 2020."

På grunn av vanskelige forhold i felt har det vært vanskelig å følge opp Stortingets vedtak om flytting så raskt som ønskelig. Klima- og miljødepartementet har den 18.12. fattet vedtak om endring av lisensfellingsområdet utenfor ulvesona. 

Området som er unntatt fra lisensfelling er området som omfattes av følgende avgrensing:

En rett linje fra kommunegrensa mellom Rendalen, Åmot og Trysil kommuner opp til toppen av Kletten og videre derfra i en rett linje til det høyeste punktet på Renafjellet. Derfra i en rett linje til Åkrestrømmen i krysset mellom Fv. 30 og Fv. 217. Videre derfra i en rett sør-vestlig linje til Koppang og Fv. 30 hvor den vestover følger Fv. 30 til østsiden av Glomma.

Denne endringen gjelder fram til begge dyrene i Deisjø-reviret er flyttet.

Departementet har gitt Miljødirektoratet ved Statens naturoppsyn i oppdrag å merke og flytte ulvene i Deisjø-reviret

Fylkesmannen vil gi oppdatert informasjon til lisensjegere så snart det ligger til rette for endring av lisensfellingsområdet. Informasjonen vil bli gitt både gjennom vår SMS-tjeneste og gjennom innlest beskjed på vår telefonsvarer for lisensfelling av ulv, tlf 954 52 101.

image0h7y.png

Område utenfor ulvesona unntatt for lisensfelling fra 18.12. merket i skravur.