Tilskuddsmidlene til skogsvegbygging og drift blir brukt opp

Clementsagvegen i Elverum er ombygd til vegklasse 3. Totalt ombygd 1300 meter. Det ble bevilget 30 % tilskudd til denne vegen som hadde en ombyggingskostnad på ca. 250 kroner per meter. Foto: Dagfinn Haget, Fylkesmannen i Innlandet.
Clementsagvegen i Elverum er ombygd til vegklasse 3. Totalt ombygd 1300 meter. Det ble bevilget 30 % tilskudd til denne vegen som hadde en ombyggingskostnad på ca. 250 kroner per meter. Foto: Dagfinn Haget, Fylkesmannen i Innlandet.

Kommunene i Innlandet har samarbeidet regionalt og klart å tildele tilskuddsmidlene til gode tiltak både for drift med taubane og til veiprosjekter.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 16.12.2020

Innlandet tildeles en samlet tilskuddsramme til investering i skogsbilveger og driftstilskudd. Disponible midler for 2020 var 19, 6 mill. kr etter at det var trukket inn midler til ekstra plantetilskudd og det var tilbakeført noen midler fra prosjekt som ikke ble gjennomført i 2019.

I 2020 ble også kommunene igjen gitt ansvaret for å forvaltetilskuddsmidlene til vei og drift. Fylkesmannen tildelte midlene til kommunene etter budsjett og tiltaksplaner i tråd med statlige retningslinjer. Med mange kommuner, gir dette små bevilgninger til enkelt kommuner og gjør at det krever godt samarbeid regionvis om dette skal fungere om det skal bli tilskudd til dels tunge og store investeringsprosjekter. Erfaringen er nok at det hadde vært bedre om dette tilskuddet var forvaltet samlet for et større geografisk område, siden tilskuddsbehovet varierer så mye, avhengig av om det settes i verk store veiprosjekt. Likevel har kommunene i hovedsak klart å samarbeide regionalt og klart å tildele midlene til gode tiltak både for drift med taubane og til veiprosjekter, selv om mye har stått ufordelt helt til det siste. Fortsatt er det 3,0 mill. kr som ikke er tildelt noe prosjekt, men kommunene melder de har prosjekt som midlene skal tildeles i inneværende år. Det er nå bevilget 19,2 mill. kr til vegprosjekter og 1,7 mill. kr til taubanedrifter.

Signalene er at alle midlene blir bundet opp i år. Mye vil bli brukt i prosjekter som kommer i 2021.  Spesielt begynner bruregistreringsprosjektene som har gått å merkes og det er begynt å komme flere søknader om tilskudd til bruer som ikke hadde tilfredsstillende standard og bæreevne, selv om aktiviteten ut fra tilstandsregistreringen både på bruer spesielt og av skogsveinettet i tidligere år viser at byggeaktiviteten burde vært større.