Oversikt over skogressurser i Innlandet

Den første samla oversikten over skogressursen for Innlandet fylke er nå utarbeidet. Rapporten viser blant annet at tilveksten på skogbruksmark er på 5,8 millioner kubikkmeter og at nærmere 1,5 millioner dekar med yngre skog har behov for ungskogpleie.

Publisert 31.05.2021

På oppdrag av Statsforvalteren har Norsk institutt for bioøkonomi utarbeidet oversikt over skogressursen i Innlandet. De har sett på hva status for skogen er i dag, og hvordan denne har utviklet seg de siste årene med basis i Landsskogtakseringens faste prøveflater i skog. De har også laget prognoser på videre utvikling basert på ulike forutsetninger om investeringsnivå i skogkultur og driftskostnader.

Rapporten viser status og utviklingen i areal, stående volum og tilvekst og bekrefter hvor viktig ressurs skogen i Innlandet er med nesten 230 mill. m3 stående kubikkmasse og en tilvekst på 5,8 mill. m3 skogsvirke på skogbruksmark. Den viser også at arbeidet med skogvern begynner å få betydning og at nærmere 5 prosent av skogarealet er nå vernet etter naturmangfoldloven. Rapporten viser også at betydelig arealer med produktiv skog årlig tas ut av produksjon på grunn av bygging av veger, hus/hytter og oppdyrking. Det stående volumet fortsetter å øke, mens tilveksten har gått noe ned sammenlignet med målinger gjort tidligere på de samme prøveflatene.

I siste del av rapporten presenteres prognoser for balansekvantum med ulike forutsetninger med hensyn på tellende areal, skogkulturinnsats og nedre alder ved sluttavvirkning.  Framtidsprognosene viser at skogproduksjonen på sikt kan øke betydelig gjennom økt investeringsnivå i skogkultur og ved riktig skjøtsel av gjengroingsarealer og av høyereliggende skog.